Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas i syfte att möta utmaningarna med en både åldrande och växande befolkning i Uppsala län.

Målbilden för Effektiv och nära vård 2030 är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. En ny vårdstruktur utvecklas därför i samverkan med länets kommuner. För att uppnå målbilden om att göra invånarens väg genom vården mer effektiv finns fyra formulerade målområden som vården jobbar mot vilka beskrivs mer ingående nedan. 

Målområde: nära 

Vård finns nära mig på nya sätt

Målområde: effektiv

Min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser

Målområde: förebyggande och hälsofrämjande

Jag får stöd i att främja min hälsa

Målområde: samskapande 

Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård

Mer information om Effektiv och nära vård

Aktuellt inom Effektiv och nära vård 2030

2022-11-11
Välkommen till Effektiv och nära vårds fjärde frukostseminarium med tema digitalisering den 25 januari klockan 8–9. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.
2022-09-02
I samband med World Mental Health Day, WHO:s dag för att uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa, bjuder Effektiv och nära vård 2030 in till frukostseminarium på temat Psykisk hälsa den 10 oktober, klockan 9-10.
2022-04-08
Välkommen till Effektiv och nära vårds andra frukostseminarium med tema äldre den 5 maj, kl. 8.00-9.00. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.