Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas i syfte att möta utmaningarna med en både åldrande och växande befolkning i Uppsala län.

Målbilden för Effektiv och nära vård 2030 är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. En ny vårdstruktur utvecklas därför i samverkan med länets kommuner. För att uppnå målbilden om att göra invånarens väg genom vården mer effektiv finns fyra formulerade målområden som vården jobbar mot vilka beskrivs mer ingående nedan. 

Målområde: nära 

Vård finns nära mig på nya sätt

Målområde: effektiv

Min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser

Målområde: förebyggande och hälsofrämjande

Jag får stöd i att främja min hälsa

Målområde: samskapande 

Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård

Aktuellt inom Effektiv och nära vård 2030

2021-02-10
Omställningen Effektiv och nära vård 2030 tar stora steg framåt, pandemin till trots. Efter inledningsvisa år av utredningar och slutbetänkanden börjar flera konkreta genomföranden ta form. Under 2021 sker till exempel en av omställningens största insatser, införandet av vårdcentrum där Tierp/Älvkarleby och Centrala Uppsala är först ut.
2021-01-14
Hälso- och sjukvården i Region Uppsala genomför en omställning för en mer effektiv och nära vård och hälsofrämjande arbete är en del av denna utveckling. Hälsofrämjande insatser minskar risken för att den enskilde ska drabbas av sjukdom och att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är en avgörande del för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov.
Alla nyheter

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration