Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär en omställning av hälso- och sjukvården. Vård som behövs ofta ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och relationellt.

Omställningens mål och dess fyra målområden

Nära vård

Vi ska utveckla och stärka den nära vården, den vård som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt.

Effektiv

Det mesta och bästa till patienten, alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt. Vi ska koncentrera viss vård för bättre kvalitet och säkerhet, medan viss vård behöver vara mer tillgänglig.

Förebyggande och hälsofrämjande

Vi behöver gå mot en sammanhållen vård med god samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omsorg. Den nära vården är den självklara arenan för det förebyggande arbetet.

Samskapande

Relationen mellan invånarna och vården är tillitsfull och bygger på ett gemensamt förtroende, med beslutsfattande där patienten är en av två experter. Invånare, patienter och närståendes perspektiv tas med i utformningen av vården.

Frågor och svar om Effektiv och nära vård 2030

Utveckling mot effektiv och nära vård

Se filmer som berättar om utvecklingen mot en nära, effektiv, förebyggande, hälsofrämjande och samskapande vård.

Rapporter

Här finns rapporter att ta del av från det arbete som pågår.

Vårdcentrum del 2 - slutrapport

Psykisk hälsa barn och unga - slutrapport

Effektiv och nära vård 2030 - slutrapport

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration