Vårdcentrum – en sambandscentral för vård

2021-05-21

Inom omställningen Effektiv och nära vård 2030 talas det om begreppet vårdcentrum. I år ska till exempel ett öppna i Tierp. Men vad är ett vårdcentrum egentligen? Biträdande förvaltningsdirektör Louise Hamark för Nära vård och hälsa reder ut begreppen för oss.

Vad är bakgrunden till vårdcentrum?
– Man har sett att det finns grupper av patienter eller brukare som har komplexa vårdbehov och där exempelvis dagens enskilda vårdcentral eller kommunens hemsjukvård helt enkelt inte räcker till. Patienterna är i behov av hjälp och stöd från flera aktörer från flera olika platser.

Vad kommer ett vårdcentrum att bestå av?
– Tanken är att det på ett vårdcentrum ska finnas tillgång till exempelvis närvårdsplatser, viss specialistvård, barnmedicin, geriatrik, psykiatri, röntgen och kommunernas hälso- och sjukvård samt den vård vårdcentraler erbjuder.

Blir ett vårdcentrum en ny byggnad där all vård du nämnde ovan kommer att rymmas? 
– Både ja och nej. För vissa delar av ett vårdcentrum behövs en fysisk lokal vilken lika gärna kan vara en befintlig som en nybyggd sådan. Där kommer det att finnas närvårdsplatser för de patienter som behöver ligga kvar över natten samt exempelvis röntgen och labb. Annan typ av vård kommer inte nödvändigtvis finnas där just fysiskt. Kommunens hälso- och sjukvård kan till exempel ligga i en byggnad ett kvarter bort medan psykiatrin återfinns på ytterligare en annan plats.

Kommer patienten då att behöva förflytta sig mellan olika ställen?
– Till viss del men tanken är att vården med hjälp av vårdcentrumet ska komma närmare patienten på så sätt att man kopplar flera olika verksamheter till det. Psykiatrin kanske sitter i Uppsala men finns med digitalt för konsultation eller kommer till vårdcentrumet en gång i veckan. Man kan se på det som en sammanhållen vårdkedja och att vårdcentrumet blir ett nätverk dit olika funktioner hör, så som viss specialistvård, röntgen, barnmedicin för att nämna några. I mångt och mycket handlar vårdcentrum om att hitta nya arbetssätt att samverka i vården.

På vilket sätt?
– Att ställa om vården till en mer nära sådan kräver att vi arbetar tillsammans på nya sätt. Som det är nu hamnar patienterna mellan stolarna eftersom det är olika huvudmän som har hand om patienten. Ett vårdcentrum kommer att brygga dessa mellanrum. Samverkar vi utifrån vad patienten behöver och ser till att skapa arbetssätt och system kan vi lösa sådana problem och dessutom låta vården komma närmare patienterna. Ett exempel på ett nytt arbetssätt är teamsamverkan där en psykiatrikonsult från specialistpsykiatrin finns med via länk på vårdcentrumet vilket gör att patienten slipper remitteras till en psykiatrienhet i en annan stad. Det handlar om att bygga nya kontaktvägar och om kompetensöverföring mellan kommunal hälso- och sjukvård, vårdcentraler och specialistsjukvård.

Vilka är utmaningarna?
– Det blir ju ett helt nytt sätt att tänka och vi bygger rälsen medan tåget kör. Det betyder att vi ännu inte har alla svar vilket gör det hela svårt att beskriva. Det är därför de pilotprojekt som nu pågår inom ramen för vårdcentrum är så viktiga. De ger oss en chans att testa det nya vårdsättet på riktigt, att skruva på det och att utvärdera.

Varför behövs ett vårdcentrum?
– Demografin säger att vår befolkning blir äldre och därmed lever fler med kroniska sjukdomar. För att patienterna inte hela tiden ska behöva åka till akutsjukhus och däremellan hoppa mellan olika vårdmottagningar behöver vården bli mer personcentrerad. Den nära vården behöver förstärkas så att vi kommer närmare patienten. Det är hela tanken.

Vad tycker du är det bästa med de framtida vårdcentrumen?
– De möjliggör samlösningar över organisations- och huvudmannagränser för de som har komplexa behov. Med hjälp av vårdcentrum kommer vi kunna använda våra tilldelade resurser med individens behov i centrum på ett mer effektivt sätt.

 

Kontakt

Louise Hamark

Förvaltningsdirektör