Målområde: förebyggande och hälsofrämjande

Jag får stöd i att främja min hälsa

Geografiskt hälsouppdrag

Uppdraget innebär att särskilda hälsosamordnare arbetar strategiskt med att initiera hälsofrämjande insatser i samverkan med andra aktörer i det geografiska området. Insatserna syftar till att stärka goda levnadsvanor så som ökad fysisk aktivitet, minskat bruk av alkohol, minskat tobaksbruk, goda matvanor, god sömn och minskad stress. Hälsosamordnare finns idag på vårdcentralerna i Gottsunda, Heby, Knivsta, Tierp, och Älvkarleby och under 2022 utökas Geografiskt hälsouppdrag till samtliga kommuner i länet.

Planeringen av hälsofrämjande insatser pågår med grund i invånardialoger för att säkerställa att det insatser som planeras möter invånarnas behov. Rekryteringen av ytterligare sex hälsosamordnare är igång.

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal är en metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor. Syftet är att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

Målet är att samtliga 40-åringar ska erbjudas ett hälsosamtal på sin vårdcentral. Inför besöket fyller deltagaren i en hälsoenkät och lämnar blodprover. Faktorer som kartläggs är levnadsvanor, biologiska riskfaktorer, psykosociala faktorer och ärftlighet samt vilka friskfaktorer som finns. Samtalet är personcentrerat med utgångspunkt i deltagarens behov och önskemål och genomförs av en utbildad samtalsledare.

Initialt testas metoden på två vårdcentraler under 2023 där listade 40-åringar kommer att erbjudas riktade hälsosamtal.