Målområde: förebyggande och hälsofrämjande

Jag får stöd i att främja min hälsa

Att invånaren får stöd i att främja sin egen hälsa betyder för invånaren att

Det i varje kommun finns en hälsocentral med särskilt ansvar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med andra aktörer. Inom ramen för målområdet förebyggande och hälsofrämjande sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Förstärkt geografiskt hälsouppdrag

Uppdraget innebär att särskilda hälsosamordnare tillsammans med andra aktörer i området, jobbar uppsökande och med hälsofrämjande insatser för invånare som riskerar ohälsa i framtiden. Insatserna kan vara stöd vid livsstilsrelaterade problem så som fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, matvanor, sömn och stress. Hälsosamordnare finns idag på vårdcentralerna i Gottsunda, Heby, Knivsta, Tierp, och Älvkarleby och under 2022 utökas Geografiskt hälsouppdrag till samtliga kommuner i länet.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration