Övriga samverkansprojekt

Inom ramen för omställningen Effektiv och nära vård 2030 bedrivs ett antal projekt i samverkan.

Omstart av Effektiv och nära vård 2030  –  i spåren av covid-19

Inom projektet görs en kartläggning för att identifiera behov, arbetssätt och lärdomar som covid-19 pandemin medfört. För att få kunskap om invånares och medarbetares upplevelser under pandemin har en publik webbenkät genomförts där många intressanta och viktiga perspektiv kunnat fångas. Därefter har fördjupade intervjuer genomförts med medarbetare på olika nivåer, invånare och förtroendevalda. Resultaten av projektet presenteras i form av ett antal drivkrafter som beaktas i de olika delprojekt som genomförs i utvecklingen av den nära vården.

Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett arbetssätt i syfte att uppnå en personcentrerad vård för att patienten och dess närstående ska bli mer delaktig i sin vård och behandling. Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt utan kan ses som en överenskommelse mellan vårdgivare och patienten – något som vården och patienten utformar tillsammans. Arbetet med patientkontrakt är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030 och Region Uppsala arbetar tillsammans med länets kommuner för att sprida arbetssättet. Läs mer om projektet här

System- och innovationslabb

Projektet syftar till att utveckla ett testlabb där nya lösningar för olika systemutmaningar inom omsorg, hälso- och sjukvård testas. Visionen är att hitta en struktur för att hantera komplexa utmaningar som kan uppstå när samverkan sker mellan exempelvis region och kommun. Det kan handla om systemutmaningar inom allt från kompetensförsörjning, kulturförändringar till digitalisering och offentlig upphandling. Projektet arbetar för att hitta arbetssätt för samverkan och verksamhetsutveckling som inkluderar alla nivåer.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration