Övriga samverkansprojekt

Inom ramen för omställningen Effektiv och nära vård 2030 bedrivs ett antal projekt i samverkan.

Omstart av Effektiv och nära vård 2030  –  i spåren av covid-19

Inom projektet görs en kartläggning för att identifiera behov, arbetssätt och lärdomar som covid-19 pandemin medfört. För att få kunskap om invånares och medarbetares upplevelser under pandemin har en publik webbenkät genomförts där många intressanta och viktiga perspektiv kunnat fångas. Därefter har fördjupade intervjuer genomförts med medarbetare på olika nivåer, invånare och förtroendevalda. Resultaten av projektet presenteras i form av ett antal drivkrafter som beaktas i de olika delprojekt som genomförs i utvecklingen av den nära vården.

Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett arbetssätt i syfte att uppnå en personcentrerad vård för att patienten och dess närstående ska bli mer delaktig i sin vård och behandling. Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt utan kan ses som en överenskommelse mellan vårdgivare och patienten – något som vården och patienten utformar tillsammans. Arbetet med patientkontrakt är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030 och Region Uppsala arbetar tillsammans med länets kommuner för att sprida arbetssättet.

Läs mer om projekt Patientkontrakt 

System- och innovationslabb

Projektet syftar till att utveckla ett testlabb där nya lösningar för olika systemutmaningar inom omsorg, hälso- och sjukvård testas. Visionen är att hitta en struktur för att hantera komplexa utmaningar som kan uppstå när samverkan sker mellan exempelvis region och kommun. Det kan handla om systemutmaningar inom allt från kompetensförsörjning, kulturförändringar till digitalisering och offentlig upphandling. Projektet arbetar för att hitta arbetssätt för samverkan och verksamhetsutveckling som inkluderar alla nivåer.

Digitala vårdrum

I den nära vården finns planer på att utveckla så kallade digitala vårdrum. Där kan patienten få stöd vid digitala möten tillsammans med sin fasta vårdkontakt eller det vårdteam som omger patienten. Det är särskilt angeläget för de invånare som har långt till vården och inte har möjlighet att använda digitala lösningar i sitt hem.

KBT på nätet 

KBT på nätet erbjuder textbaserad psykologisk behandling för alla länets invånare över 18 år. Idag bedrivs behandling för depression, sömnsvårigheter, stress och utmattning, social ångest, paniksyndrom, generaliserad ångest och hälsoångest. Fler behandlingsprogram planeras. Invånaren söker själv till behandlingarna genom att fylla i en anmälan via 1177.se. Behandling startas efter ett bedömningssamtal med psykolog via video. Behandlingen sker helt online, genom att invånaren jobbar självständigt med digitalt material och får stöd i arbetet av psykolog varje vecka.

KBT på nätet (1177.se)

Invånarens symtombedömning och hänvisning

En ny digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt ska införas inom Region Uppsala. Den nya tjänsten från 1177 riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. I tjänsten 1177 direkt får invånaren fylla i sina symtom digitalt och sedan görs en automatisk symtombedömning och invånaren hänvisas vidare. Det kan vara till egenvårdsråd, bemannad chatt eller videosamtal. Den automatiska triageringen gör att vårdpersonalen kan hjälpa den med störst behov först.

Tjänsten ska öka tillgängligheten till första linjens vård och bidra till effektivare användning av vårdens resurser.

Invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt – ny digital ingång till vården