Vad Effektiv och nära vård innebär

Varför behövs en omställning?

Region Uppsala är en expansiv region, invånarna blir att fler och allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov. Region Uppsala behöver tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet driva en omställning av hälso- och sjukvården.

Fler behöver ha tillit och förtroende för vården, vi behöver en förändrad syn på hur vård bedrivs samt hur vi söker och får vård. Invånarna förväntar sig en högre tillgänglighet och kontinuitet i vården än vad vi kan erbjuda idag. Vården behöver bli tillgänglig och nära.

Vad innebär det för patienter och invånare?

Invånarna ska uppleva att vården är lätt att hitta och att komma i kontakt med, känna sig trygg och väl omhändertagen i kontakt med vården. Vården upplevs som säker och av god kvalitet. Den vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära, för vård som behövs mer sällan kan man behöva åka lite längre.

Det ska bli möjligt att i högre grad använda digitala tjänster och patienten ska inte behöva känna av organisatoriska gränser.

Hur påverkar det vårdens vardag?

Patienternas delaktighet kommer att öka och vi ska fortsätta utveckla personcentrerade arbetssätt och hjälpa patienterna rätt i vården. Vi behöver utveckla nya arbetsformer och samverka över organisations- och specialitetsgränser för att skapa kontinuitet och trygghet för patienten. 

Digitala vårdformer kommer att vara en naturlig del av arbetet. Hälso- och sjukvården är en spännande och innovativ miljö med attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Det är nyckeln till att behålla och locka framtida arbetskraft samt grunden för en hållbar kompetensförsörjning.