Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner(SKR) har sedan 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa vilket ger Region Uppsala 35 miljoner kronor för utvecklingsinsatser inom området.

Överenskommelsen gäller för 2020-2022 och för vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård finns målbilderna att:

  • Antalet förlossningsskador ska minska.
  • Blivande föräldrars upplevelse av kvalitet i vården ska förbättras.
  • Vårdkedjan ska hänga ihop.
  • Förlossningsklinikers möjlighet att behålla och attrahera personal ska öka.

Tilläggsöverenskommelse

För 2021 och 2022 har även en tilläggsöverenskommelse tecknats mellan regeringen och SKR, där Region Uppsala tilldelas 16,6 miljoner kronor för att genomföra ytterligare insatser för att stärka vårdkedjan och eftervården för kvinnor efter förlossningen.

Utförligare information om överenskommelserna mellan regeringen och SKR, fördelning av medel till regionerna,  samt ett flertal rapporter och uppföljningar finns att läsa på SKR:s sidor om förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Beslut om fördelning av medel

Beslut om fördelning av medel inom Region Uppsala tas i samband med att budget beslutas i Regionfullmäktige.

Projekt och utvecklingsarbeten

Inom Region Uppsala bedrivs ett stort antal projekt och utvecklingsarbeten som finansieras av statsbidraget. Här kommer vi lägga ut information om några av dem.

 

Kontakt

Birgitta Rosberg

Handläggare, processledare