Programråd

Programråden i Region Uppsala är en föregångare till kunskapsstyrningens lokala programområden (LPO) och lokala arbetsgrupper (LAG) som framgent kan omstöpas och på olika sätt integreras i den nationella satsningen kring kunskapsstyrning. Programråd bildades när nya eller uppdaterade nationella riktlinjer togs fram.

Syftet med programråden

Syftet med programråden är att kartlägga och skapa förutsättningar för att de nationella riktlinjerna implementeras och att bidra till att resultaten för den aktuella patientgruppen ständigt förbättras.

Programrådens uppdrag

Uppdraget handlar om att stödja implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer. Programråden jobbar bland annat med: inventera aktuellt läge inom Region Uppsala utifrån nationella riktlinjer och rekommendationer, göra en verksamhetsplan med olika aktiviteter, definiera mätbara kvalitetsindikatorer och målvärden för dessa, bevaka förändringar och utveckling inom programområdet, följa och analysera resultat samt medverka i framtagande av kvalitetskrav inför verksamhetsuppdrag med mera.

Hur utses programrådets medlemmar

Programrådet ska vara tvärprofessionellt bemannat med expertis från samtliga berörda förvaltningar, företrädare för kommunal vård samt för berörd patientorganisation. Processägare och uppdragsgivare är hälso- och sjukvårdsdirektör som utser ordförande till varje programråd, ledamöter i programråd utses av förvaltningsledning och facklig förankring görs.

Frågor och svar om programråden inför hösten 2020

Mallar

Mallar för programråden (Word-filer att spara ned på egen dator och fylla i).

Externa länkar

Här hittar du Socialstyrelsens riktlinjer - både färdiga riktlinjer och remissversioner, där arbetet fortfarande pågår.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se