Programråd Depression och ångest

Programrådet för depression och ångestarbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom depression och ångest i hela länet.

Rådet ska ta ställning till hur de nationella riktlinjerna ska införas i Region Uppsala. I detta ingår bland annat att knyta ihop specialistvårdens och primärvårdens vårdkedjearbete och utveckla uppföljningen på primärvårdsnivå. Rådet ska också utveckla vårdprocesserna inom området depression. 

Programrådets uppdrag

  • Inventera aktuellt läge inom verksamheterna i Region Uppsala i förhållande till nationella riktlinjer och andra rekommendationer.
  • Presentera en verksamhetsplan med inplanerade aktiviteter.
  • I nära samarbete med verksamheterna definiera mätbara kvalitetsindikatorer samt ange målvärden för dessa.
  • På regionnivå följa, sammanställa och analysera verksamheternas resultat redovisade på förvaltningsnivå.
  • Medverka i framtagandet av kvalitetskrav inför verksamhetsuppdrag och andra styrande dokument.
  • Sammanställa processen för den berörda patientgruppen i en regionövergripande vårdöversikt där ansvarsfördelning mellan förvaltningar och professioner framgår i en sammanhållen vårdkedja som även inkluderar rehabiliteringsinsatser.
  • Bevaka utvecklingen inom det egna området samt tidigt avisera kommande förändringar och möjliga konsekvenser av dessa.
  • Kontinuerligt informera regionledning om status och kommande arbete.
  • Framställa årlig rapport om resultatet av programrådets arbete.  

Programråd Depression och ångest

Kvalitetsindikatorer

Kunskapsstöd Demenssjukdomar

Utbildningar, kurser, seminarier och konferenser

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration

Johanna Carlson

Distriktsläkare