Programråd Diabetes

Programrådet för Diabetes arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom diabetes i hela länet.

Programråd Diabetes

När det gäller praxis inom diabetesvården har det funnits stora regionala variationer. Detta gjorde att det identifierades ett behov av mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Sveriges landsting och regioner etablerade därför tillsammans Nationellt programråd för diabetes inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Rådet har arbetat med att identifiera, prioritera och ge förslag på förbättringsområden i diabetesvården utifrån tillgänglig kunskap och öppna jämförelser. Man har också tagit fram ett kunskapsunderlag, där behandlingsstrategier, grupputbildningsmaterial, vårdprogram och webbutbildning ingår.

Programrådets uppdrag

 • Fortsätta att föreläsa för olika personalkategorier om god diabetesvård inom sjukhus och kommuner
 • Nätvärksträffar för fortbildning för primärvårdens diabetesteam
 • Initiera samtal om uppdragsutbildning inom diabetesvård, 15 högskolepoäng
 • Initiera samtal om befattningsbeskrivning för diabetessjuksköterskor i primärvården
 • Möte med kommunens personal för samtal om vilken stöd de behöver för fortsatt förbättring av diabetesvården inom kommunen
 • Uppdatera fortlöpande vårdöversikten Diabetes hos vuxna
 • Fortsätta med upphandlingen av medicintekniska hjälpmedel
 • Sprida information från diabetesrådet till respektive diabetesteam med kännedom till verksamhetschefen
 • Skriva lokala riktlinjer utifrån de nya Nationella riktlinjerna
  Freestyle libre
 • Den nya författningen om dosjustering av diabetesläkemedel för diabetessjuksköterska
 • Kontinuerligt arbete med NDR- statistiken.

Kvalitetsindikatorer

Kunskapsstöd Diabetes

Utbildningar, kurser, seminarier och konferenser

Kontakt

Violeta Armijo Del Valle

Sjuksköterska, specialfunktion

Jarl Hellman

Överläkare