Programråd Levnadsvanor

Programrådet för Levnadsvanor arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom levnadsvanor i hela länet.

Programråd Levnadsvanor arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor implementeras.

Programrådets uppdrag

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Det finns en positiv utveckling mot bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Samtidigt ökar skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen.

Programrådets uppdrag är att:

  • stödja verksamheter så att arbetet med levnadsvanor är en naturlig del av vård och behandling, samt integrerade i de kliniska processerna
  • samverka med övriga programråd inom Region Uppsala då levnadsvanor är en viktig del av vård och behandling vid kroniska sjukdomar
  • arbeta för att verksamheter känner ett aktivt ägarskap i arbetet med levnadsvanor, följer sina resultat och arbetar aktivt med förbättringar inom området
  • ge stöd till lokala rutiner för att verksamheterna ska kunna följa riktlinjerna och få fram egna resultat via utdata genom strukturerad dokumentation
  • bevaka levnadsvaneområdet nationellt och stödja kompentensutveckling inom Region Uppsalas verksamheter

Kontakt

Karin Kauppi

Dietist / Processledare hälsofrämjande sjukvård

Emil Hagström

Överläkare, MLA