Programråd Palliativ vård

Programrådet för Palliativ vård arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom palliativ vård i hela länet.

Programrådet verkar för att den palliativa vården ska bli mer jämlik i länet, oavsett personens diagnos, ålder, etnicitet, kön samt bostadsort. Palliativ vård ska kunna bedrivas i alla vårdformer och programrådet ska därför verka för att synliggöra och öka kunskap om palliativ vård.

Programrådets uppdrag

Syftet med programrådet är att kartlägga och skapa förutsättningar för att de nationella riktlinjerna implementeras och att bevaka att resultaten att resultaten för den aktuella patientgruppen ständigt förbättras

Indikatorer för förbättringsarbete

  • Täckningsgrad i Svenska palliativregistret
  • Hur många av de avlidna som blir symtomskattade sista veckan i livet
  • Hur många av de avlidna som har fått ett brytpunkssamtal
  • Hur många i länet som har slutfört utbildningen Palliation ABC

Kontakt

Mia Grillfors Mård

Specialistsjuksköterska

Johan Sundelöf

Överläkare