Vill du vara med och påverka framtidens primärvård?

2021-02-15

Inom ramen för vårt nationella system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, har Region Uppsala beslutat att starta upp ett lokalt primärvårdsråd. Som ordförande och medlem i rådet kommer du att ha en betydelsefull roll för att driva primärvården och den nära vårdens utveckling, med fokus på kvalitet och våra patienter och länsinnevånare.

Det lokala primärvårdsrådet ska bestå av en ordförande, en processledare samt åtta medlemmar som tillsammans bildar en tvärprofessionell grupp. Primärvårdsrådet kommer att ha nära samarbeten med andra kunskapsstyrningsgrupper samt säkerställa tydliga kanaler till det sjukvårdsregionala och det nationella primärvårdsrådet.

Att utses till rådsmedlem är ett förtroendeuppdrag, där du i din profession bidrar med kompetens och drivkraft. Rådet ska bidra med helhetssyn till en kunskapsbaserad sammanhållen primärvård i den nära vården.

Du kan nominera någon annan person eller själv ansöka till uppdraget som ordförande eller medlem. Personen du vill nominera och vederbörandes närmaste chef ska vara tillfrågade.

Region Uppsalas styrgrupp för kunskapsstyrning kommer att bereda ansökningarna och Arbetsutskottet för Primärvårdsforum tar beslut om vilka som ska utses som ordförande och medlemmar i primärvårdsrådet. När tillsättning av rådet är klart kommer alla sökande få ett personligt svar.

Ansökan eller nominering ska inkomma senast 26 mars 2021 (förlängt till nytt datum):

Till nominering och ansökan till lokalt primärvårdsråd i Region Uppsala, Webropol webbenkät.

Till blankett för jävsdeklaration i Region Uppsala, Word-fil.

Kontakt

Ann-Charlott Norman

Vårdkvalitetschef

E-post: ann-charlott.norman@regionuppsala.se

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård

Hitta på sidan