Närvårdssamverkan i Uppsala län

Närvårdssamverkan drivs gemensamt av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Arbetet drivs i politiska samverkansgrupperingar och tjänsteledningar. Som stöd i arbetet finns gemensamt finansierade närvårdsstrateger.

Vad är närvårdsamverkan?

Närvårdssamverkan är både ett förhållningssätt och en organisationsform för att gemensamt driva arbetet inom hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det handlar om att överbrygga organisationsgränser för att skapa en sammanhållen vård och omsorg för patienter och brukare. Genom att samordna och koppla ihop resurser mellan huvudmännen kan vi tillsammans ge bättre vård och omsorg, än vad vi kan var och en för sig.

Hur styrs arbetet med närvårdssamverkan?

Samarbetet kring hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län utgår från frivillig samverkan. Region Uppsala och kommunerna har tagit initiativ till närvårdssamverkan för att uppnå helhetssyn och långsiktighet utifrån individernas behov i styrningen av verksamheter.

Därför har en organisation med folkvalda och tjänsteledningar byggts upp. Den ska stimulera till och underlätta gemensamt agerande och koordinering av resurser. Inom ramen för organisationen tas en strategi och lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan fram.

Lokala närvårdsstrateger

För att hålla ihop närvårdsarbetet finns funktioner inom hälso- och sjukvårdsavdelningen på förvaltningen Regionkontoret, samt lokala närvårdsstrateger inom varje kommun.

Närvårdsstrategerna är samfinansierade av kommunerna och Region Uppsala och har i uppdrag att stödja politiken och tjänsteledningarna samt driva arbetet med närvårdssamverkan på lokal nivå. I arbetet kan till exempel ingå att ta fram och förankra handlingsplaner, stödja förändringsprocesser samt att göra kartläggningar och uppföljningar. Närvårdsstrategerna är ofta sammankallande och sekreterare till lokala politiska möten och tjänsteledningsmöten mellan Region Uppsala och kommunen.

Närvårdsstrateger i Uppsala län

Kontakt

Åsa Dahlén

Enhetschef Stab