Närvård i Uppsala län

Ett samverkansarbete med kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande.

Vad är närvård?

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård och omsorg än var och en för sig.

Med samverkan avses någon form av aktivitet som överskrider organisatoriska gränser för att uppnå ett gemensamt mål. För att samverkan ska fungera krävs både samordning och samarbete. När den gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande struktur och riktlinjer/rutiner som beskriver vad, hur, när och varför detta ska ske. Därefter sker samarbetet i form av det praktiska genomförandet mellan organisationer och personal inom olika områden.

Vilka arbetar med närvård inom Region Uppsala?

För att hålla ihop närvårdsarbetet finns funktioner inom hälso- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret samt lokala närvårdsstrateger inom varje kommun. Strategerna arbetar med utveckling av närvård i respektive kommun. I arbetet kan till exempel ingå att ta fram och förankra handlingsplaner, stödja förändringsprocesser samt att göra kartläggningar, uppföljningar med mera inom närvårdsområdet. Närvårdsstrategerna är ofta sammankallande och sekreterare till lokala politiska möten och tjänstemannamöten mellan Region Uppsala och kommunen.

Kommunernas närvårdsstrateger

Kontakt

Åsa Dahlén

Enhetschef Stab