Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har ett samverkansavtal som gäller från och med 1 januari 2016. Avtalet är förlängt över år 2020.

Här hittar du vårdavtalet, som reglerar den vård som sjukvårdsregionen köper av Akademiska och USÖ.
Vårdavtal Uppsala- Örebroregionen
Kortversion av vårdavtal
Tolkningsbilaga

Regionen har tecknat ett nytt vårdavtal med Norra sjukvårdsregionförbundet, som gäller fr.o.m. 1 januari 2019.
Vårdavtal Norra sjukvårdsregionförbundet
Kortversion av vårdavtal 

Regionen har tecknat ett nytt avtal med Ålands hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 1 januari 2016 och är förlängt över 2020.
Vårdavtal med Åland

Ramavtal för regionsjukvårdinklusive akut och remitterad vård 

Ramavtal 2016-2019 - mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Regionerna  Sörmland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län.

Dessa avtal är ramavtal för akut och remitterad vård, inklusive remissbunden högspecialiserad utomlänssjukvård med tillhörande tjänster som utbildning och konsultationer.

Samverkan mellan regionerna regleras, utöver detta avtal, av riksavtalet för utomlänsvård, avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen och i förekommande fall bilaterala mellanlänsavtal.

Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen

Avtalet reglerar samverkan mellan regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Reglerar bland annat samverkansområden, organisation och struktur för samverkan och ansvaret för gemensamma åtaganden.

Mellanlänsavtal om vidgade valmöjligheter inom hälso- och sjukvården 

Mellanlänsavtal mellan Region Uppsala och Regionerna Gävleborg, Västmanland samt Stockholm

Regionerna har samverkat via olika överens­kommelser för att erbjuda boende och pendlare, som av närhets- eller kommunikations­skäl vill söka vård i grannregionerna vidgade möjligheter än vad som ges i Riksavtalet.
Mellanlänsavtal Stockholm
Mellanlänsavtal Västmanland

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet reglerar en miniminivå för invånarnas valmöjligheter i vården. Dess tillämpningsområden omfattar hälso- och sjukvård efter remiss från hemregionen, vid förlossningsvård eller annan vård av akut karaktär. Riksavtalet tillämpas främst när det inte finns andra avtal som reglerar samarbetet.
Riksavtal

Avtal om vård och medicinsk service

Alla avtal i databasen är allmänna handlingar. Innan en allmän handling lämnas ut till utomstående ska en sekretessprövning göras. Avtal kan i vissa fall sekretessbeläggas. Innan ett avtal lämnas ut, bör Akademiska sjukhusets marknadschef Asha Lundqvist kontaktas för sekretessprövning.