Patientkontrakt

Syftet med patientkontrakt är att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt.

Ett patientkontrakt är ett sätt att ge patienten och närstående möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och nyttja patientens egna resurser.

Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan mer som en överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, något som vården och patienten utformar tillsammans. Innehållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Därför behövs patientkontrakt

Uppdragen om patientkontrakt till SKL SKR och till regionerna finns beskrivna i två av SKL:s SKR överenskommelser med staten. I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs hur patientkontrakt kan främja arbetet med samordning och kontinuitet i vården, som är ett av målen med vårdens omställning. Patientkontrakt lyfts även fram som en central del i överenskommelsen om Standardiserade personcentrerade vårdförlopp, för att åstadkomma en sammanhållen vårdplan.

Överenskommelse om en god och nära vård

Idén om patientkontrakt har kommit fram som en del i den omställning till en mer nära vård som pågår över hela landet. Vården behöver på ett bättre sätt än idag utgå från att patienten ska vara mer delaktig i sin egen vård och att vården måste utgå från patientens situation. Bakom resonemanget ligger att en patient som får rätt hjälp från början känner sig tryggare, vårdbehoven minskar och vården blir säkrare. Särskilt vid övergångar mellan olika vårdgivare är det viktigt att information om patientens vård följer med över de organisatoriska gränserna. Arbetet med patientkontrakt måste vara starkt kopplat till värderingar, attityder och kultur i hälso- och sjukvården.

Patientkontrakt bedrivs i RU som ett projekt med implementering i alla förvaltningar tills  2021.

Kontakt

Malin Conde

Projektledare