Remissvar personcentrerade sammanhållna vårdförlopp - Region Uppsala

Så här går processen för att besvara nationella remiss för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp till i Region Uppsala.

Inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning har de sju första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen gått ut på remiss via SKR, Sveriges kommuner och regioner. Remissrundan är öppen för alla och Region Uppsala kommer att ge ett samlat remissvar för varje vårdförlopp.

Vårdförloppen är:

  • Höftledsartros
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Kritisk benischemi
  • Osteoporos
  • Reumatoid artrit
  • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
  • Sepsis
  • Stroke och TIA
     

Samlat remissvar från Region Uppsala

Region Uppsala kommer att ge ett samlat remissvar för varje remiss eftersom flera vårdnivåer berörs. Sakkunniga kontaktpersoner från förvaltningarna deltar i beredningen av remissvaren. Organisationen för kommande vårdförlopp är under uppbyggnad inom ramen för lokal organisation för kusnkapstyrning i Uppsala län.

Gemensamt införande efter nationellt beslut

Efter remissrundan revideras förloppen av de nationella arbetsgrupperna inom systemet för kunskapsstyrning. Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning fattar beslut om införande i april och därefter påbörjas införande i regionerna.

Kontakt

Jennie Wong

Processledare

Hitta på sidan