Kunskapshöjande insatser i Region Uppsala

Myndigheter, verksamheter och organisationer behöver samverka för att kunna möta hela behovet, inom området hedersrelaterat våld och förtryck, för att insatser inte ska motverka varandra eller falla mellan stolarna.

 I samverkan med länsstyrelsen och övriga aktörer inom Rådet för social hållbarhet pågår ett arbete med en regional handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Strukturer för effektiv samverkan mellan offentliga aktörer och andra organisationer är en viktig del av detta arbete.

Mäns våld mot kvinnor

Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset finns Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) som på regeringens uppdrag arbetar med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I uppdraget ingår även att arbeta kliniskt genom att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd. NCK driver sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och sedan 2007 även den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Hedersrelaterat våld

Behovet av kompetenshöjande insatser inom hedersrelaterat våld är ett annat område där samverkan med organisationer inom civilsamhället som till exempel TRIS (Tjejers rätt i samhället) kan vara ett sätt att höja kompetensen inom Region Uppsala.

Barnrätt

Region Uppsala har ett aktivt arbete inom barnrättsområdet och arbetar i samverkan med Barnombudet i Uppsala län bland annat med barnskyddsfrågor. Barnfridsbrott innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Utbildning om barnets rätt till skydd, inklusive orosanmälan behöver stärkas och  kompetenshöjande insatser kommer att genomföras inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Människohandel

Människohandel förekommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Personer som är utsatta för människohandel i Sverige har rätt till stöd och hjälp. Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för nationell samordning mot människohandel och för en formaliserad stödprocess till utsatta personer. Enligt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fungerar regionkoordinatorerna som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag. Regionkoordinatorerna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel. Det finns två regionkoordinatorer som arbetar i Västmanlands, Örebro och Uppsala län. Arbetet finansieras gemensamt av Jämställdhetsmyndigheten, de tre Länsstyrelserna, länens kommuner, Region Västmanland och Region Uppsala.

 

Kontakt