Regional utvecklingsstrategi ute på remiss

Sedan april 2019 har arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) varit igång och nu går förslag på Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län ut på remiss.

Utvecklingsstrategin föreslås även fungera som länets Agenda 2030-strategi. Remissperioden gäller från maj och fram till 30 oktober.

Revideringen av regional utvecklingsstrategi har skett i bred dialog tillsammans med aktörer i länet. Det har varit ett brett och stort engagemang från länets kommuner, Länsstyrelsen i Uppsala län, andra myndigheter, civilsamhället, näringslivsaktörer med flera.  Inspel från dialoger, tidigare erfarenheter och kunskapsunderlag om Uppsala län, är det som ligger till grund för förslaget om strategin. Beslut om den regionala utvecklingsstrategin tas i regionfullmäktige i början av 2021.

Kontakt

Henrik Andreasson

Utredare

Pär Westring

Utredare

Hitta på sidan