Riktlinjer för hantering av Region Uppsalas regionala tillväxtanslag

Fastställda av regionala utvecklingsnämnden 2018-04-12. Dnr RUN2018-0058.

Bakgrund

Region Uppsala är regionalt utvecklingsansvariga och får disponera omkring 11 miljoner kronor årligen i statliga medel för regionala tillväxtåtgärder (1:1). i det regionala utvecklingsansvaret följer bland annat ansvaret att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) som tydliggör hur Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med andra aktörer. Disponerade medel ska stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin samt följa prioriteringar i den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Utöver detta regleras medlens användande årligen av reglerings- och villkorsbrev från Näringsdepartementet. Region Uppsala är ansvariga för att användandet av medlen återrapporteras året därpå.

Syfte

Statliga medel för regionala tillväxtåtgärder ska stärka och bidra till ett genomförande av den regionala utvecklingsstrategins vision, mål och åtaganden samt följa prioriteringar i den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. De ska också bidra till att Agenda 2030 och nationella miljökvalitetsmål uppnås. Det möjliggör utveckling av hållbara och resurseffektiva varor, tjänster, transport- och tekniklösningar samt produktionssystem och därmed en miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher.

Bedömning

En beredningsgrupp hanterar inkomna ansökningar och gör en bedömning av nyttan för länets utveckling. Insatserna ska relateras till något av de tre strategiska utvecklingsområdena, växande region, nyskapande region och en region för alla. En prioritering sker bland de projektansökningar som uppfyller kriterierna samt genom mätning mot redan pågående insatser. Projekten beviljas inte automatiskt enbart för att kriterierna är uppfyllda.
Region Uppsala prioriterar större strategiska satsningar som genomförs i samverkan mellan flera aktörer och som kan stärka förutsättningarna för hållbar regional utveckling och tillväxt. Region Uppsala eftersträvar en fördelning av medel och satsningar inom de tre strategiska utvecklingsområdena, växande region, nyskapande region och en region för alla. Beslut hanteras löpande och meddelas alltid skriftligt till den sökande.

Särskilda villkor

 1. Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för projektstöd.
 2. Projekten ska ha ett uttalat regionalt mervärde.
 3. Projekt med EU-finansiering, samarbeten över länsgränsen samt bygger på samverkan mellan olika aktörer efterfrågas särskilt.
 4. Projekt som kan visar hänsyn och har positiv påverkan på miljö, cirkulär ekonomi, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet mellan kvinnor och män prioriteras.
 5. Stöd med regionala tillväxtanslaget får inte överstiga 50 procent av kostnaderna för avsedda projektet.
 6. Projektstöd ges inte, annat än i undantagsfall, för en längre period än tre år.
 7. Projektstöd kan utgå till organisationer, ideella föreningar, och kommuner samt till företagsformer med allmänna näringslivsbefrämjande intressen.
 8. Stöd kan utgå till enskilda företag men endast genom så kallade affärsutvecklingscheckar.
 9. Projektet ska inte finansiera drift av ordinarie verksamhet men gärna vara en del i processen att utveckla och bredda verksamheten.
 10. Det ska framgå att Region Uppsala är medfinansiär i alla sammanhang där projektet/organisationen presenteras offentligt.
 11. Projektstödet betalas ut vid delredovisningar och/eller vid slutredovisning. Om särskilda skäl finns, t.ex. en ideell förening, lokal utvecklingsgrupp eller liknande med svag ekonomisk bärkraft, kan förskott utbetalas med upp till hälften av det beviljade stödet.

Ansökningsförfarandet

Mallar för ansökan finns som stöd för den sökanden. Att få ett definitivt beslut från Region Uppsala gällande projektmedel tar från två veckor till två månader beroende på projektet komplexitet och omfattning. Projektadministrationen och ekonomiska transaktionerna på beviljade projekt hanteras via Tillväxtverkets webbportal www.minansokan.se. För att underlätta och förstå vad som krävs i projektansökan, bistår Region Uppsala med konsultation till projektägaren.

Projektansökan

En ansökan ska minst innehålla följande information:

 • Sammanfattning.
 • Bakgrundsanalys och problembeskrivning.
 • Syfte.
 • Målsättningar – fördelade på aktiviteter, resultat och effekter.
 • Samarbetspartners.
 • Tidplan.
 • Kostnads- och finansieringsbudget.
 • Mottagare av projektstöd med kontaktuppgifter.
 • Form för utvärdering och redovisning.

Redovisning

Projekt ska redovisas (eventuell delredovisning) vid avslut. Av redovisningen ska det framgå:

 • Vilka aktiviteter som genomförts (aktivitetsmål).
 • Vilka resultat som uppnåtts till följd av aktiviteterna (resultatmål).
 • Vilket sätt projektet har bidragit till det regionala utvecklingsstrategins måluppfyllelse.
 • Vilka lärdomar som dragits av projektet och hur erfarenheterna kommer att tas tillvara.
 • Hur hållbar regional tillväxt har beaktats.
 • Hur övriga krav för Region Uppsalas stöd har beaktats.
 • En redovisning av kostnader och finansiering (tidrapporter, fakturor, kvitton).

Mall för redovisning finns som stöd för den sökande. Slutrapport som lämnas till EU, Tillväxtverket eller annan finansiär kan efter överenskommelse ersätta slutrapport till Region Uppsala.

Främjandestöd enligt förordningen om statligt stöd

Det finns olika typer av företagsstöd och affärsutvecklingscheckar klassas som främjandestöd enligt förordningen (2015:210) om statligt stöd för att främja små och medelstora företag. Förordningen samlar olika stödtyper för utveckling såsom produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande satsningar. Affärsutvecklingscheckarna ska utlysas som specifika call eller program och kan sökas av små och medelstora företag. Att söka investeringsstöd enligt förordningen (2015:211) är inte möjligt.

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv