Cykelstrategi

Regional cykelstrategi för Uppsala län ska vara vägledande och utgöra ett underlag för den regionala infrastrukturplaneringen. Den ska också säkerställa att effektiva investeringar i cykelinfrastruktur genomförs. Målet är ett ökat och säkert cyklande i Uppsala län.​

Strategin är en av grunderna för samverkan och samordning inom den regionala infrastrukturplaneringen. Strategin ska vara till vägledning och stöd för länets kommuner och deras cykelplanering samt vara ett underlag till den regionala kollektivtrafikförvaltningen Trafik och samhälle och Trafikverket Region Öst för deras planering.​

I den regionala cykelstrategin har Region Uppsala identifierat de prioriterade transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen i Uppsala län som helhet. Satsningar som främjar en ökad och säker cykling för att nå arbete, skola eller allmän service prioriteras i tätorter, i anslutning till tätorter eller mellan närliggande tätorter i stråken.​

Genomförandeplan för cykelstrategin​

Under 2019 har förvaltningen Trafik och samhälle tagit fram en genomförandeplan som beskriver de aktiviteter som länets aktörer ska arbeta med under perioden 2020–2022.

Cykelbokslut

Vid framtagandet av 2019 års cykelbokslut användes samma metod som i förra årets bokslut och rapporten följer i stort sett samma upplägg. Detta för att möjliggöra jämförelse mellan åren. Statistik samlades in från flertalet källor och en enkät besvarades av länets kommuner med frågor om vilka åtgärder​ som utförts på kommunal nivå.

Utgångspunkten är de insatsområden och indikatorer som anges i cykelstrategin. En prioritering har gjorts, dels efter vilka nyckeltal som är möjliga att få fram data om, dels efter vilka indikatorer som är viktiga för cyklisters framkomlighet, trygghet och bekvämlighet.

Till grund för prioriteringen ligger en djupanalys baserad på en metod som kallas för effektlogik, som är till hjälp för att förstå vilka åtgärder som får vilken effekt och hur det påverkar måluppfyllelsen.

Kontakt

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg