Infrastruktur och hållbara transporter

Region Uppsala har uppdraget att upprätta och fastställa länsplanen för Uppsala län. Uppdraget innebär att planera och prioritera investeringar i vägtransportsystemet i länet.

I länsplanen ingår utveckling och investeringar i det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar såsom hållplatser. Det handlar även om åtgärder som syftar till att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet. Åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller luftfart kan också ingå. Den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur sker genom nationell plan för transportinfrastruktur och länsplaner för regional infrastruktur. I den nationella planen hanteras drift och underhåll.

Material som rör vår cykelstrategi hittar du på sidan Cykelstrategi.

Kontakt

David Rylander

Infrastrukturplanerare

Daniel Lund

Infrastrukturplanerare