Omvärldsdagen

Den 8 september 2021 är det dags för länets sjätte Omvärldsdag då vi samlar länets högsta ledning i kommunerna och Region Uppsala. Dagen fungerar som en gemensam uppstart för planeringsprocesserna och är en integrerad del i årsprocessen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Under dagen ges underlag, inspiration och möjlighet till dialog kring omvärldsfaktorer, trender och prioriterade områden för länets utveckling som har bäring på organisationers planering inför plan- och budgetarbetet samt på samverkan för genomförandet av RUS.

Omvärldsdagen 2021 kommer att genomföras digitalt.

Från Omvärldsdagen 2020

I programmet ges, inledningsvis en presentation av det kunskapsunderlag och den omvärldsspaning som Region Uppsala tagit fram i samband med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin för länet.  

Kunskapsunderlag 

Här finns allt kunskapsunderlag som helhet för utskrift

PPT-bilder för utskrift från Omvärldsdagen

Programupplägg Omvärldsdagen 2020

Inledning

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande, inleder tillsammans med Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala.

Kunskapsunderlag och omvärldsspaning

Caroline Strömbäck, strategi- och planeringschef, ger en inledning och presentation av kunskapsunderlaget. Denna punkt varvas med inslag och nedslag från länet. 

Föredrag

Att förstå det annorlunda USA

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet. 

Föredrag

Om våra ekonomiska förutsättningar.

Emma Lennartsson, statssekreterare åt finansministern och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.

Paneldialog

Leds av Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala.

Paneldeltagare

  • Andreas Scheutz, forsknings-,innovations- och näringslivsdirektör Region Uppsala.
  • Mikael Köhler, hälso och sjukvårddirektör Region Uppsala.
  • Ingela Hagström, utvecklingsdirektör, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun.
  • Randi Graungaard, kommundirektör Tierps kommun.

Avlutning och summering 

Emilie Orring och Johan von Knorring.

Om Omvärldsdagen

Omvärldsdagen anordnas av Region Uppsala. Det är starten på planeringsarbetet inför 2022 och är tänkt att ge kunskapspåfyllnad och inspiration för planeringen framåt. De som deltar på Omvärldsdagen är Regionstyrelsen, Kommunstyrelser, koncernledning i Region Uppsala och ledningsgrupper i länets kommuner samt deltagare i Uppsala läns samverkansstrukturer.

Kontakt

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef