Regionalt forum

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region Uppsala och de åtta kommunerna.

Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet. Uppgiften är att utifrån en tillitsfull samarbetskultur och gemensamma målbilder hantera viktiga frågor och utmaningar för Uppsala län. Detta ska skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och verksamheter.

Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner.

Sammansättning och styrning

Regionalt forum ingår tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare för övriga kommuner, samt regionstyrelsens presidium. Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt Forum.

Kommunerna utser tillsammans en vice ordförande. Regionala ledningsgruppen inklusive representanter från Länsstyrelsen adjungeras till Regionalt forum.

Sammanträden 2020

  • 3 april, klockan 9-15 - Inställt.
  • 10 september, klockan 9-15.
  • 10 december, klockan 9-15.

Styrande dokument

I dokmentet Överrenskommelse Regionalt forum får du mer information om samarbetsformer och prioriterade frågor. Överrenskommelse Regionalt forum (pdf).

Mötesanteckningar

Mötessanteckningar från Regionalt forum 12 december 2019 (pdf)

Vill du ta del av presentationer från Regionalt forum? Kontakta Toni Jonsson.

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv