Utbildning: Behovsanpassad vägledning

Kompetensutveckling som ger ökad kunskap om vägledning för hur personer med funktionsnedsättningar och nyanlända ska hitta en väg in till arbetsmarknaden.

Kompetensutvecklingen är uppdelad på tre tematiska områden:

 1. Intellektuell (IF) och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och psykisk ohälsa.
 2. Vägledning för nyanlända.
 3. Det professionella samtalet.

Insatserna ska öka förståelsen för vilka behov målgrupperna har och vad som krävs för att hitta en väg in till arbetsmarknaden. Genom att stärka kompetensen inom området bidrar vi till att alla som har behov av handledning eller studie- och yrkesvägledning får samma förutsättningar att göra väl underbyggda val.

Utbildningarna är fristående och du kan därmed välja fritt inom varje tematiskt område vilka utbildningar du vill gå. Valet gör du när du anmäler dig via anmälningslänkarna under respektive tematiskt område.

1. IF, NPF och psykisk ohälsa

Hur skapar vi likvärdiga möjligheter i arbetslivet för människor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som möter personer med IF eller NPF och som vill lära dig mer om hur nedsättningarna kan påverka en persons möjligheter inom utbildning och arbetsmarknad.

Genom utbildningen får du kunskap, konkreta verktyg och utrymme för reflektion för att stärka dig i din yrkesroll och i samverkan med andra. Utbildningen utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv för att säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Även funktionsnedsättningar utifrån kognitiva, psykologiska och sociala perspektiv belyses.

Forsknings- och erfarenhetsbaserade föreläsningar varvas med workshopar, övningar och gemensam reflektion. Föreläsningarna förmedlar grundläggande kunskap för att förstå hur människor med IF och NPF samt psykisk ohälsa fungerar.

Workshopar, övningar och gemensam reflektion kommer att utforska kunskapens konkreta funktion i vardagen. Du får möjlighet att reflektera över dina egna värderingar. Detta är avgörande för att kunskapen sedan kan tillämpas i vardagen och även i stressiga situationer.

Utbildning 1: Vad är IF och NPF?

 • 8 september, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning.

Vi går igenom kognitiva, kommunikativa och exekutiva svårigheter och hur dessa kan uttrycka sig för personer med IF, NPF eller multidiagnoser och vad det innebär i utbildning och på arbets- eller praktikplatser.

Utbildning 2: Bemötande av personer med IF och NPF

 • 13 september, klockan 8.30–14.00, hybrid.

Vi går igenom viktiga förhållningssätt samt konkreta metoder för vägledning och coachning som är anpassade för personer med IF och NPF och deras livssituation. Hur gör vi övergångar från skola till arbetsliv så hanterbara, meningsfulla och begripliga som möjliga med hjälp av en anpassad struktur, genomtänkt planering och tydliggörande pedagogik? Vi belyser också hur fördomar om funktionsnedsättning kan påverka individers möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildning 3: Fördjupning i IF och NPF – intryckskänslighet

 • 20 september, klockan 8.30–9.30, digitalt.

Många personer med IF och NPF tar in fler intryck och upplever dessa starkare. Vi pratar om vilken effekt en bullrig miljö och situationer med otydliga arbetsuppgifter kan ha på individen.

Utbildning 4: Samhällsstöd för personer med IF och NPF

 • 26 september, klockan 8.30–09.30, digital föreläsning.

Vi går igenom olika aktörer inom branschen, vilka målgrupper de har och hur de arbetar. Vi får en inblick i hur dessa aktörer kan samverka i hållbara och strukturerade former.

Utbildning 5: Att samskapa samhällsstöd för personer med IF och NPF

 • 29 september, klockan 8.30–14.00, digital föreläsning.

Utifrån evidensbaserade metoder utforskar vi beprövade verktyg som synliggör individers styrkor och möjligheter att vidareutveckla dessa. Vi diskuterar även förutsättningar för ett individcentrerat samarbete mellan olika aktörer.

Utbildning 6: Samhällsstöd för personer med IF och NPF – inspiration

 • 4 oktober, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning.

Vi ger inblick i goda exempel ur branschen: aktörer som gör skillnad, ger inspiration och konkreta tips.

Utbildning 7: Tydliggörande pedagogik

 • 6 oktober, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning.

Vi diskuterar hur tydliggörande pedagogik kan hjälpa till att motivera, underlätta övergångar och reda ut svåra situationer. Hur kan man utforma och jobba med bildstöd i dessa sammanhang?

Utbildning 8: Fördjupning – Framtidens samhällsstöd för personer med IF och NPF

 • 11 oktober, klockan 8.30–12, digital föreläsning.

I fördjupningsdelen förkovrar vi oss inom olika aktörers roller. Vi belyser fler aktörer och deras arbetssätt samt reflekterar kritiskt över för- och nackdelar som dessa arbetssätt innebär för personer med IF eller NPF. Utöver det diskuterar vi vikten av fysiska och organisatoriska anpassningar för att personer ska kunna lyckas på en arbetsplats.

2. Vägledning nyanlända

Målgrupp: Du som arbetar med utbildning, vägledning eller etableringsfrågor kopplat till nyanlända eller andra med annan kulturell bakgrund.

Utbildning 1: Kulturella möten, kommunikation och värderingar

 • 20 oktober, klockan 9.00–12.00, fysisk föreläsning i Västerås eller
 • 20 oktober, klockan 9.30–12.00, digital föreläsning.

Att möta människor från andra kulturer är roligt och spännande, men kan samtidigt vara utmanande. På grundnivå lär du dig fundamenten i en lyckad interkulturell kommunikation och utvecklar din förmåga att förhålla dig till och resonera kring värderingar

I den här utbildningen kommer du att:

 • Lära dig hantera ”kulturkrockar” i allt från kroppsspråk till värderingsfrågor.
 • Medvetandegöra värderingar och kulturella perspektiv, samt hur man kan arbeta konstruktivt i kulturella möten.

Utbildning 2: Mötet med svensk arbetsplatskultur

 • 25 oktober, klockan 8.30–12, digital föreläsning.

I grundutbildningen synliggör vi kulturella perspektiv på sådant som försörjning, arbetsplatskultur och kulturspecifika familjestrukturer. Vi bryter ner arbetsmarknaden och lär dig göra den mer lättöverskådlig för nyanlända.

I den här utbildningen kommer du att:

 • utveckla din förståelse och förmåga i arbetet med människor som har andra kulturella perspektiv på arbete och försörjning.
 • lära dig att identifiera och konkretisera arbetskulturer samt hur man kan inkludera nyanlända i dessa.
 • lära dig att pedagogiskt förmedla den svenska arbetsmarknaden till nyanlända och hjälpa dem att orientera sig på den.

Utbildning 3: Nyanlända, skolgång och karriärvägar

 • 9 november, klockan 8.30–12, digital föreläsning.

För många nyanlända är mötet med den svenska skolan en stor utmaning. Vi behandlar ämnet utifrån ett elevperspektiv, tar upp vad man generellt kan tänka på i inkluderande skolövergångar (från grundskola till gymnasiet) och vilken betydelse detta har för senare etablering på arbetsmarknaden.

Slutligen fokuserar vi på hur man kan beskriva den svenska arbetsmarknaden och vägen till ett arbete via sådant som språk, praktik och program.

I den här utbildningen kommer du att:

 • utveckla din förmåga att arbeta med nyanländas skolövergångar.
 • lära dig verktyg och metoder i arbetet med exempelvis språksvaga, personer med diagnoser, samt personer med kognitiva funktionshinder.
 • utveckla din roll som studie- och yrkesvägledare i arbetet med nyanländas etableringsprocess på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildning 4: Migration, kulturella möten och psykisk hälsa

 • 15 november, klockan 11–12, digital föreläsning.

Många som flyr till Sverige bär på trauman från tortyr, krig eller förföljelse. Dessutom medför exilsituationen, asylprocessen och etableringsfasen påfrestningar med konsekvenser för den psykiska hälsan. I den här utbildningen fokuserar vi på psykisk ohälsa bland nyanlända och gör det utifrån ett kulturellt perspektiv.

I den här utbildningen kommer du att:

 • fördjupa din förståelse av hur psykisk ohälsa kan tolkas utifrån olika kulturella perspektiv.
 • utveckla ditt bemötande gentemot människor som lider av psykisk ohälsa och har annan kulturell bakgrund.
 • lära dig skillnader och likheter i förhållningssätt till psykisk ohälsa i länder som Afghanistan, Somalia och Syrien.

Utbildning 5: Fördjupningskurs, blandade teman,

 • 22 november, klockan 8.30–12, digital föreläsning.

Vi fokuserar på tre områden:

 • Mångkulturella arbetsplatser.
 • Situationen för utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden.
 • Kulturella föreställningar och förhållningssätt till psykisk ohälsa.

I momentet om mångkulturella arbetsplatsplatser lyfter vi hur kan man tänka kring bönerum, kulturella matpreferenser, krav på kulturspecifika klädesplagg och så vidare.

I momentet om utomeuropeiskt födda kvinnor lyfter vi konkreta exempel på hur man kan arbeta med sociala insatser från olika delar i Sverige: kvinnogrupper, temakvällar, språkcaféer med mera.

I momentet om kultur och psykisk ohälsa fokuserar vi på konsekvenser kultur kan ha på viljan att söka vård, vem man söker vård av och hur man kan ge uttryck för sina problem, samt vilken roll familj och anhöriga spelar.

I den här utbildningen kommer du att:

 • utveckla förmågan att hantera kulturella och religiösa frågor som kan uppstå på arbetsplatser.
 • arbeta med utmaningar på arbetsmarknaden för gruppen utomeuropeiskt födda kvinnor.
 • fördjupa din förståelse av hur psykisk ohälsa kan tolkas och tolkas utifrån olika kulturella perspektiv samt utveckla ditt bemötande gentemot människor som lider av psykisk ohälsa och är av annan kulturell bakgrund.

3. Det professionella samtalet

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling hos individer med funktionsnedsättningar genom det professionella samtalet.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina professionella samtalsmetoder i möten med personer med funktionsnedsättningar för att kunna stötta dem på bästa sätt.

Genom utbildningen ska du kunna känna dig mer bekväm i möten med individer med kognitiva och kommunikativa svårigheter och funktionsnedsättningar genom att utveckla och fylla på din “verktygslåda” av beprövade samtalsmetoder.

I utbildningen varvas forsknings- och erfarenhetsbaserade föreläsningar, workshopar och gemensam reflektion med övningar på egen hand. Föreläsningarna ger dig kunskap som är grundläggande för att förstå hur människor med sociala eller kommunikativa svårigheter fungerar. Workshopar, övningar och gemensam reflektion bjuder på utrymme för att utforska kunskapens konkreta funktion i vardagen.

Du får möjlighet att reflektera över dina egna värderingar för att kunskapen sedan ska kunna tillämpas i vardagen och även i stressiga situationer.

Utbildning 1: Kommunikativa och sociala svårigheter

 • 2 december, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning

Hur kan kommunikativa och sociala färdigheter påverkas av intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt av psykisk ohälsa? Vi diskuterar olika verktyg för att kunna bemöta kommunikativa och sociala svårigheter.

Utbildning 2: Salutogent förhållningssätt, kasam och tydliggörande pedagogik

 • 8 december, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning.

Vad innebär ett salutogent förhållningssätt och kasam (känsla av sammanhang) i möten med personer med kommunikativa och sociala svårigheter? Vi lyfter bakgrund och principer för tydliggörande pedagogik.

Utbildning 3: Metoder för professionella samtal och tips för hur dessa kan genomföras

 • 9 december, klockan 8.30–12.00, digital föreläsning.

Vi diskuterar hur motiverande samtal (MI) och tydliggörande pedagogik kan användas för att skapa trygga samtalsrum och stärka relationer i möten med personer med kommunikativa och sociala svårigheter. Vidare pratar vi om hur vägledande samtal kan utformas så att det väcker och höjer individens egen motivation att delta i utbildningen eller i arbetsrelaterade insatser.

Utbildning 4: Positiv psykologi och förhållningssätt

 • 15 december, klockan 8.30-10.45, digital föreläsning.

Perma – Vi pratar om hur man konkret kan använda sig av positiv psykologi för att motivera andra även i svåra livssituationer.