Utbildning: IF, NPF och psykisk ohälsa

Hur skapar vi likvärdiga möjligheter i arbetslivet för människor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?

Målgrupp och innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer med IF eller NPF och som vill lära dig mer om hur nedsättningarna kan påverka en persons möjligheter inom utbildning och arbetsmarknad.

Genom utbildningen får du kunskap, konkreta verktyg och utrymme för reflektion för att stärka dig i din yrkesroll och i samverkan med andra. Utbildningen utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv för att säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Även funktionsnedsättningar utifrån kognitiva, psykologiska och sociala perspektiv belyses.

Forsknings- och erfarenhetsbaserade föreläsningar varvas med workshopar, övningar och gemensam reflektion. Föreläsningarna förmedlar grundläggande kunskap för att förstå hur människor med IF och NPF samt psykisk ohälsa fungerar.

Workshopar, övningar och gemensam reflektion kommer att utforska kunskapens konkreta funktion i vardagen. Du får möjlighet att reflektera över dina egna värderingar. Detta är avgörande för att kunskapen sedan kan tillämpas i vardagen och även i stressiga situationer.

Utbildning 1: vad är IF och NPF?

Vi går igenom kognitiva, kommunikativa och exekutiva svårigheter och hur dessa kan uttrycka sig för personer med IF, NPF eller multidiagnoser och vad det innebär i utbildning och på arbets- eller praktikplatser.

Utbildning 2: bemötande av personer med IF och NPF

Vi går igenom viktiga förhållningssätt samt konkreta metoder för vägledning och coachning som är anpassade för personer med IF och NPF och deras livssituation. Hur gör vi övergångar från skola till arbetsliv så hanterbara, meningsfulla och begripliga som möjliga med hjälp av en anpassad struktur, genomtänkt planering och tydliggörande pedagogik? Vi belyser också hur fördomar om funktionsnedsättning kan påverka individers möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildning 3: fördjupning i IF och NPF – intryckskänslighet

Många personer med IF och NPF tar in fler intryck och upplever dessa starkare. Vi pratar om vilken effekt en bullrig miljö och situationer med otydliga arbetsuppgifter kan ha på individen.

Utbildning 4: samhällsstöd för personer med IF och NPF

Vi går igenom olika aktörer inom branschen, vilka målgrupper de har och hur de arbetar. Vi får en inblick i hur dessa aktörer kan samverka i hållbara och strukturerade former.

Utbildning 5: att samskapa samhällsstöd för personer med IF och NPF

Utifrån evidensbaserade metoder utforskar vi beprövade verktyg som synliggör individers styrkor och möjligheter att vidareutveckla dessa. Vi diskuterar även förutsättningar för ett individcentrerat samarbete mellan olika aktörer.

Utbildning 6: samhällsstöd för personer med IF och NPF – inspiration

Vi ger inblick i goda exempel ur branschen: aktörer som gör skillnad, ger inspiration och konkreta tips.

Utbildning 7: tydliggörande pedagogik

Vi diskuterar hur tydliggörande pedagogik kan hjälpa till att motivera, underlätta övergångar och reda ut svåra situationer. Hur kan man utforma och jobba med bildstöd i dessa sammanhang?

Utbildning 8: fördjupning – framtidens samhällsstöd för personer med IF och NPF

I fördjupningsdelen förkovrar vi oss inom olika aktörers roller. Vi belyser fler aktörer och deras arbetssätt samt reflekterar kritiskt över för- och nackdelar som dessa arbetssätt innebär för personer med IF eller NPF. Utöver det diskuterar vi vikten av fysiska och organisatoriska anpassningar för att personer ska kunna lyckas på en arbetsplats.