Utbildning: vägledning nyanlända

För dig som arbetar med utbildning, vägledning eller etableringsfrågor kopplat till nyanlända eller andra med annan kulturell bakgrund.

Anmäl dig till utbildningen vägledning nyanlända

Utbildningarna är fristående och du kan välja fritt inom varje tematiskt område vilka utbildningar du vill gå. Valet gör du när du anmäler dig via anmälningslänken. 

Anmälningslänk till tematiskt område 2 – Vägledning nyanlända (powerinit.com).

Utbildning 1: kulturella möten, kommunikation och värderingar

Att möta människor från andra kulturer är roligt och spännande, men kan samtidigt vara utmanande. På grundnivå lär du dig fundamenten i en lyckad interkulturell kommunikation och utvecklar din förmåga att förhålla dig till och resonera kring värderingar

I den här utbildningen kommer du att:

 • Lära dig hantera ”kulturkrockar” i allt från kroppsspråk till värderingsfrågor.
 • Medvetandegöra värderingar och kulturella perspektiv, samt hur man kan arbeta konstruktivt i kulturella möten.

Utbildning 2: mötet med svensk arbetsplatskultur

I grundutbildningen synliggör vi kulturella perspektiv på sådant som försörjning, arbetsplatskultur och kulturspecifika familjestrukturer. Vi bryter ner arbetsmarknaden och lär dig göra den mer lättöverskådlig för nyanlända.

I den här utbildningen kommer du att:

 • utveckla din förståelse och förmåga i arbetet med människor som har andra kulturella perspektiv på arbete och försörjning.
 • lära dig att identifiera och konkretisera arbetskulturer samt hur man kan inkludera nyanlända i dessa.
 • lära dig att pedagogiskt förmedla den svenska arbetsmarknaden till nyanlända och hjälpa dem att orientera sig på den.

Utbildning 3: nyanlända, skolgång och karriärvägar

 • 9 november, klockan 8.30–12, digital föreläsning.

För många nyanlända är mötet med den svenska skolan en stor utmaning. Vi behandlar ämnet utifrån ett elevperspektiv, tar upp vad man generellt kan tänka på i inkluderande skolövergångar (från grundskola till gymnasiet) och vilken betydelse detta har för senare etablering på arbetsmarknaden.

Slutligen fokuserar vi på hur man kan beskriva den svenska arbetsmarknaden och vägen till ett arbete via sådant som språk, praktik och program.

I den här utbildningen kommer du att:

 • utveckla din förmåga att arbeta med nyanländas skolövergångar.
 • lära dig verktyg och metoder i arbetet med exempelvis språksvaga, personer med diagnoser, samt personer med kognitiva funktionshinder.
 • utveckla din roll som studie- och yrkesvägledare i arbetet med nyanländas etableringsprocess på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildning 4: migration, kulturella möten och psykisk hälsa

 • 15 november, klockan 11–12, digital föreläsning.

Många som flyr till Sverige bär på trauman från tortyr, krig eller förföljelse. Dessutom medför exilsituationen, asylprocessen och etableringsfasen påfrestningar med konsekvenser för den psykiska hälsan. I den här utbildningen fokuserar vi på psykisk ohälsa bland nyanlända och gör det utifrån ett kulturellt perspektiv.

I den här utbildningen kommer du att:

 • fördjupa din förståelse av hur psykisk ohälsa kan tolkas utifrån olika kulturella perspektiv.
 • utveckla ditt bemötande gentemot människor som lider av psykisk ohälsa och har annan kulturell bakgrund.
 • lära dig skillnader och likheter i förhållningssätt till psykisk ohälsa i länder som Afghanistan, Somalia och Syrien.

Utbildning 5: fördjupningskurs, blandade teman

 • 22 november, klockan 8.30–12, digital föreläsning.

Vi fokuserar på tre områden:

 • Mångkulturella arbetsplatser.
 • Situationen för utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden.
 • Kulturella föreställningar och förhållningssätt till psykisk ohälsa.

I momentet om mångkulturella arbetsplatsplatser lyfter vi hur kan man tänka kring bönerum, kulturella matpreferenser, krav på kulturspecifika klädesplagg och så vidare.

I momentet om utomeuropeiskt födda kvinnor lyfter vi konkreta exempel på hur man kan arbeta med sociala insatser från olika delar i Sverige: kvinnogrupper, temakvällar, språkcaféer med mera.

I momentet om kultur och psykisk ohälsa fokuserar vi på konsekvenser kultur kan ha på viljan att söka vård, vem man söker vård av och hur man kan ge uttryck för sina problem, samt vilken roll familj och anhöriga spelar.

I den här utbildningen kommer du att:

 • utveckla förmågan att hantera kulturella och religiösa frågor som kan uppstå på arbetsplatser.
 • arbeta med utmaningar på arbetsmarknaden för gruppen utomeuropeiskt födda kvinnor.
 • fördjupa din förståelse av hur psykisk ohälsa kan tolkas och tolkas utifrån olika kulturella perspektiv samt utveckla ditt bemötande gentemot människor som lider av psykisk ohälsa och är av annan kulturell bakgrund.