Modell för kultursamverkan och kulturskaparrådet

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun. Till grund för besluten finns en regional kulturplan.

Information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen.

Läs den regionala kulturplanen och se de kulturpolitiska målen

Till regionuppsala.se

Hitta på sidan