Kultursamverkansmodellen

Med början 2011 infördes successivt över landet en ny modell för fördelning av statens stöd till regional kulturverksamhet. Modellen kallas kultursamverkansmodellen och presenterades i utredningen Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Uppsala län arbetade fram den första kulturplanen inför år 2013 och den gällde två år. Sedan dess har kultursamverkansmodellen utvecklats i samspel med samverkansparterna.

Region Uppsala fördelar statsbidrag baserat på kulturplanen

Kultursamverkansmodellen innebär att alla regioner som ingår i modellen ska upprätta en regional kulturplan. Kulturplanen är grunden för de statsbidrag som Statens Kulturråd fördelar till hela landet. Statsbidraget ges som en enda bidragspott till Region Uppsala, som sedan ansvarar för fördelningen till kulturverksamheter i Uppsala län. 

Områden som ingår i kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen regleras av en statlig förordning. Just nu håller förordningen på att omarbetas och nya verksamhetsområden kommer till. Läs mer på Kulturdepartementets och Kulturrådets sidor för den senaste informationen.

Den regionala nivån får ökat ansvar

Kultursamverkansmodellen innebär att den regionala nivån har fått ökat ansvar eftersom Region Uppsala fördelar en stor del av de statliga kulturpengarna i Uppsalaregionen. Kulturplanen tas fram av Region Uppsala i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv och det civila samhället.

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg