Riktlinjer för regionalt bidrag till kulturprojekt

Region Uppsala arbetar för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet. Ett medel i detta arbete är bidrag till regionala kulturprojekt inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening.

Riktlinjer

Juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller företag, men ej enskilda personer, kan ansöka om bidraget. För att kunna komma i fråga för regionalt bidrag till kulturprojekt är det avgörande att projektet har ett regionalt sammanhang och inte enbart är av lokal angelägenhet. Detta innebär exempelvis att projektet har en spridning i länet, ger en tydlig uppmärksamhetseffekt för länet, eller bidrar till länets kulturella infrastruktur.

Region Uppsala är restriktiva med stöd till produktioner, såsom scen- och medieproduktion, samt till drift av ordinarie verksamhet.

Regionalt bidrag till kulturprojekt kan sökas för samma projekt högst tre år i följd.

Alla projektansökningar granskas utifrån tre perspektiv med olika utgångspunkter för Region Uppsalas kulturinsatser – Konsten, där den professionella konsten och dess förutsättningar är i centrum; Människan, där länsinvånarna och deras kulturella delaktighet är i centrum; Regionen, där länet som en attraktiv livsmiljö är i centrum.

Vidare prioriteras projekt som utmärks av eller bidrar till olika aspekter:

Konsten

 • Bredd och mångfald.
 • Kvalitet.
 • Gränsöverskridande.
 • Nyskapande.
 • Nya aktörer.

Människan

 • Integration och etnisk mångfald.
 • Tillgänglighet och delaktighet.
 • Främjande av möten.
 • Främjande av kreativitet.
 • Nya målgrupper.

Regionen

 • Kultur som utvecklingsfaktor.
 • Kulturell infrastruktur.
 • Information, kommunikation och samverkan.
 • Profilering av länet.
 • Nya sammanhang.

Projekt som främjar barn och ungas delaktighet i kultur- och/eller föreningslivet prioriteras särskilt. Regionalt projektbidrag riktar sig såväl till kulturaktörer som gör satsningar för barn och unga, som till ungas egna föreningar vilka önskar utveckla verksamheten. Projekt med internationell och/eller mångfaldskaraktär liksom konstartsövergripande satsningar prioriteras särskilt.

Ansökningsförfarande

Ansökan om regionalt bidrag till kulturprojekt kan göras vid tre tillfällen per år. Aktuella datum och information om hur du ansöker finns på Region Uppsalas webbplats.

Beviljat bidrag

Bidrag kan endast beviljas för ett år i taget, även för projekt som löper över flera år. Utbetalning av hela beloppet sker till angivet bankgiro-/plusgironummer efter beslut om bidrag. Information om projektet kan komma att publiceras på Region Uppsalas webbplats.

Marknadsföring

Vid all annonsering och annan marknadsföring av projektet ska det framgå att projektet stöds av Region Uppsala. Kontakta handläggaren för hjälp med logotyp.

Redovisning

En detaljerad redovisning av projektet ska lämnas in senast tre månader efter avslutat projekt eller projektperiod. Information om hur du redovisar
finns på Region Uppsalas webbplats.