Stärkta bibliotek - tillfälligt stöd på grund av covid-19

Ansökan om stöd för förstärkt biblioteksverksamhet med anledning av covid-19.

Om stödet 

Den nationella satsningen Stärkta bibliotek syftar till att, med utgångspunkt i bibliotekslagen, öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd som syftar till att ge långsiktiga effekter, nå fler och öka inkludering och delaktighet. Med anledning av covid-19 gör Kulturutveckling, Region Uppsala en tillfällig utlysning av regionala Stärkta biblioteksmedel för kommuner att söka.

Syftet med medlen är att möjliggöra verksamhetsutveckling under rådande pandemi.

Sökkriterier

Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som lyfts fram i bibliotekslagen. Prioriterade grupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. 

Satsningarna kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet under de omständigheter som läget med covid-19 föranleder. Det går att söka bidrag för olika slags kostnader i samband med att en satsning genomförs, till exempel kostnader för personal, arvoden, kompetensutveckling, e-medier och -tjänster, teknisk utrustning, ökad samverkan lokalt samt marknadsföring. Satsningarna bör genomföras inom närtid. Samarbeten mellan kommuner uppmuntras.

Ansökningsperiod

2020-05-12 till 2020-08-31
Tilldelningsbeslut fattas löpande.

Redovisning

Beviljade medel redovisas genom en skriftlig rapport inlämnad senast 202012-01 samt vid gemensamt lärtillfälle för kommunerna. Observera att projektet inte behöver vara avslutat innan 2020-12-01.

Kontakt

Emma Rolander

Bibliotekskonsulent