Stärkta bibliotek - tillfälligt stöd på grund av covid-19

Stöd till förstärkt biblioteksverksamhet med anledning av covid-19.

Om stödet 

Den nationella satsningen Stärkta bibliotek syftar till att, med utgångspunkt i bibliotekslagen, öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd som syftar till att ge långsiktiga effekter, nå fler och öka inkludering och delaktighet. Med anledning av covid-19 har Kulturutveckling, Region Uppsala gjort en tillfällig utlysning av regionala Stärkta biblioteksmedel för kommuner att söka.

Ansökningsperioden har löpt ut.

Syftet med medlen är att möjliggöra verksamhetsutveckling under rådande pandemi.

Sökkriterier

Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som lyfts fram i bibliotekslagen. Prioriterade grupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. 

Satsningarna kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet under de omständigheter som läget med covid-19 föranleder. Det har varit möjligt att söka bidrag för olika slags kostnader i samband med att en satsning genomförs, till exempel kostnader för personal, arvoden, kompetensutveckling, e-medier och -tjänster, teknisk utrustning, ökad samverkan lokalt samt marknadsföring. Satsningarna bör genomföras inom närtid. Samarbeten mellan kommuner har uppmuntrats.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden har löpt ut.

Kontakt

Emma Rolander

Bibliotekskonsulent