Modell för samverkan inom Språknätet

Samarbetet inom Språknätet i Uppsala län utgår från nio arbetsområden. De olika områdena finns beskrivna i en modell över Språknätets samverkan.

Språknätssamarbetet utgår från dessa nio arbetsområden:

  • Kunskap om Språknätet.
  • Gemensam fortbildning.
  • Språknätsavdelningar.
  • Språkväskan.
  • Gåvoboken.
  • Lokala språknätsträffar.
  • Föräldraträffar.
  • Extra språkstimulans.
  • Lokalt utvecklingsarbete.

Områdena har tagits fram i det revideringsarbete som genomfördes under 2018 där representanter från samtliga verksamheter fanns med. Denna nya modell för samverkan ersätter den tidigare taxonomin. Modellen ska förstås som ett strävansdokument som uttrycker ett önskat läge.

Här nedan finns mer information om varje arbetsområde. Inom varje arbetsområde finns en beskrivning av de respektive verksamheternas roll i Språknätet.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek