Internationellt residens för textilkonstnärer

Region Uppsala utlyser i samarbete med Svenska Quiltakademin och Uppsala kommun det internationella konstnärsresidenset Art ’n Fiber för konstnärer boende inom Europa.

Art ’n Fiber, konstnärsresidens 6–19 september 2022

Residenset vill uppmuntra individuellt skapande och internationellt konstnärssamarbete inom textilkonst. Under residensperioden förväntas konstnären medverka i ett publikt konstnärssamtal på Uppsala konstmuseum med utgångspunkt i erfarenheterna och insikterna från residenset.

Det här ingår i residenset

Residenset omfattar ett individuellt residensstipendium på 15 000 kronor till en konstnär. Det är avsett för två veckors konstnärligt arbete genom ateljévistelse med boende och självhushållning i Svenska Quiltakademins lokaler strax utanför Storvreta, Uppsala kommun.

Lokalerna omfattar ateljé avsedd för textil konstverksamhet, kök, sovrum och badrum. Avstånd till Storvreta är ca 5 kilometer och till Uppsala centrum 15 kilometer. Tillgång till cykel finns. En reseersättning på upp mot max 5 000 kronor för resa till och från Sverige ingår också i residenset. Resor inom landet, försäkringar och mat ingår ej.

Vem kan söka?

Residenset riktar sig till yrkesverksamma konstnärer eller med likvärdigt aktivt konstnärligt engagemang. Konstnären ska vara bosatt utanför Sveriges gränser med hemvist i Europa. Konstnären ska arbeta med textila tekniker och ha en uttryckligt modern/nutida inriktning med utgångspunkt i någon/några av följande textila tekniker:

  • Quiltning/lappteknik
  • Broderi
  • Tygtryck

Residenskonstnärens arbetsprocess bör utgå antingen från självständigt konstnärligt arbete, en önskan att skapa konstnärligt samarbete med yrkesverksamma konstnärer/enskilda eller grupper inom Uppsala län eller utifrån redan pågående samarbetsprojekt med befintlig part inom Uppsala län.

Under Covid-19-pandemin önskar Svenska Quiltakademin att residenskonstnären kan uppvisa giltigt vaccinationspass vid förfrågan.

Ansök senast den 8 maj 2022

Ansök till residenset senast den 8 maj 2022 genom att skriva ett kortfattat brev om vem du är, ditt yrkesmässiga eller likvärdigt aktiva konstnärliga engagemang och varför du söker residenset. Beskriv också vad du vill utveckla inom residenset.

Bifoga CV med dokumenterad utbildning samt portfolio med 3–5 fotografier föreställande dina textila verk samt kort beskrivning om verken. Samtliga filer bör vara i PDF-, Word- eller JPEG-format.

Ansökan skrivs på engelska och skickas per e-post till kultur@regionuppsala.se med ärendetext ”Ansökan Art 'n Fiber”. Senast den 31 maj 2022 får du svar på din ansökan. Endast en konstnär kommer beviljas stipendiet.

I referensgruppen för urvalet ingår representanter från Region Uppsala, Svenska Quiltakademin och Uppsala kommun. Utvärdering av residenset skickas in eller hålls digitalt senast en månad efter avslutat residens.

Vi ser fram emot din ansökan!

Open Call: International Residency for Textile Artists

Region Uppsala, in collaboration with the Quilt Academy of Sweden and Uppsala Municipality, is announcing the international artist residency Art ‘n Fiber for artists living in Europe.

Art ‘n Fiber - Artist Residency 6–19 september 2022

The residency wishes to encourage individual creativity and international artist collaboration in textile art. During the residency period, the artist is expected to participate in a public artist’s talk at the Uppsala Art Museum to talk about the artist's art and share experiences and insights from the residency.

What the residency includes

The residency includes an individual residency grant of SEK 15,000 for one artist. It is intended for two weeks of artistic work including a studio stay with accommodation and self-catering at the Quilt Academy of Sweden’s centre just outside Storvreta, Uppsala.

Here there is a studio intended for textile art activities, a kitchen, bedroom and bathroom. It’s situated at 5 kilometers from Storvreta and 15 kilometers from Uppsala centre. Access to bicycles is available. A travel allowance of up to SEK 5,000 for travel to and from Sweden is also included in the residency. Costs for travel within the country, insurances and food are not included.

Who can apply?

The residency is for professional artists or those with equally active artistic commitment. The artist must be a resident outside Sweden's borders and living in Europe. The artist must work with textile techniques and have an explicit modern/contemporary focus based on one/some of the following textile techniques:

  • Quilting / patchwork technique
  • Embroidery
  • Fabric print

The residency artist's work process should be based either on independent artistic work, a desire to create artistic collaboration with professional artists/individuals or groups within Uppsala County or based on already ongoing collaboration projects with an existing party within Uppsala County.

During the Covid-19 pandemic the Quilt Academy of Sweden wishes that the resident artist can present a valid vaccination certificate upon request.

Apply before 8th May 2022

Apply for the residency no later than 8th May 2022 by writing a brief letter about who you are, your professional or equally active artistic commitment and why you are applying for the residency. Also describe what you want to develop within the residency programme.

Attach a CV with documented education and a portfolio with 3–5 photographs depicting your textile works and a brief description of the works. All files should be in PDF, Word or JPEG format.

The application should be written in English and sent by e-mail to kultur@regionuppsala.se with the subject text "Application Art n Fiber". You will receive an answer to your application no later than 31st May 2022. Only one artist will be granted the scholarship.

Representatives from Region Uppsala, Uppsala Municipality and the Quilt Academy of Sweden will be on the selection committee. An evaluation of the residency programme should be sent in or be held digitally no later than a month after the residency.

We look forward to receiving your application!

Contact

Anna Holmbom
Art Developer
Region Uppsala
Uppsala, SWEDEN
E-mail: anna.holmbom@regionuppsala.se
Telephone: +46 (0) 18-617 49 62

Kontakt

Anna Holmbom

Verksamhetsutvecklare konst