SEQF

Samlade mål för Uppsala folkhögskolas allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå utifrån SEQF.

Vad är SEQF?

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt lärande oavsett om det sker under fritid, utbildning eller arbetsliv. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Läranderesultat på SEQF-nivå 4 - Allmän kurs gymnasiebehörighet

Den studerande:

 • Har fått ökad självkännedom och förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling.
 • Känner sig sedd och accepterad och vågar gå utanför sin trygghetszon.
 • Har kännedom om inlärning, sina styrkor och har utvecklat god studieteknik.
 • Tar ansvar för sina studier genom att planera och strukturera sitt arbete samt tar handledning.
 • Har utvecklat sin kommunikativa förmåga och förmågan att tala inför grupp.
 • Diskuterar, samtalar och lyssnar på andra för att kunna se saker ur olika perspektiv.
 • Har förmåga att lära sig kollektivt, i samspel med andra – till exempel genom grupparbeten.
 • Kan ge och ta emot feedback, ta hänsyn till andras åsikter och använda sina egna erfarenheter i utbytet med andra.
 • Kan söka, värdera och sammanställa information utifrån olika källkritiska metoder.
 • Kan analysera och se samband utifrån såväl egna erfarenheter som teoretiska modeller.
 • Besitter digital kompetens.
 • Har fått ökad kunskap om faktorer som påverkar livsstil och hälsa.
 • Kan anpassa sina muntliga och skriftliga framställningar utifrån syfte, målgrupp och situation.
 • Har utvecklat sin förmåga att som samhällsmedborgare kunna påverka, göra skillnad och delta i ett demokratiskt samtal.
 • Har förståelse för lokala och globala samband för en hållbar utveckling.
 • Har tagit del av det lokala kulturutbudet och själv haft möjlighet att prova olika estetiska uttrycksformer.
 • Har kännedom om vilka valmöjligheter som finns gällande arbete och fortsatta studier.

Läranderesultat på SEQF-nivå 2 - Allmän kurs grundskolebehörighet

Den studerande:

 • Tränar inlevelseförmåga, att kunna "läsa mellan raderna".
 • Känner sig sedd och accepterad och vågar gå utanför sin trygghetszon.
 • Har fått ökad självkännedom och förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling.
 • Kan formulera egna tankar och åsikter.
 • Kan söka, bearbeta och presentera fakta.
 • Har överblick och kan se samband.
 • Ser den egna erfarenheten som en grund för lärande.
 • Har hittat strategier för fortsatt språkutveckling.
 • Har fått ökad kunskap om hälsofaktorer.
 • Besitter digital kompetens.
 • Kan följa instruktioner.
 • Kan samarbeta i grupp.
 • Tar ansvar för sitt lärande och sin studieplanering i samråd med handledare/lärare.
 • Har tagit del av det lokala kulturutbudet och själv haft möjlighet att prova olika estetiska uttrycksformer.