Region Uppsalas energiportal

Vi har byggt en diversifierad solelpark i syfte att stötta forskning och innovation, entreprenörskap och att stärka den svenska solelbranschen. Ett flertal solcellstekniker finns installerade samt att dessa tekniker på ett flertal byggnader testas sida vid sida.

På energiportalen visas våra solelanläggningar och soleltekniker upp från vilka högupplöst driftsdata samlas in och delas öppet.

Gå till energiportalen

Spetskraft 2020 – hur elektrifierar man en fordonsflotta när elen inte räcker till?

Med en önskan och vilja att ställa om till fossil- och bullerfri trafik, bygger Region Uppsala en ny depå för sina stadsbussar. Dock råder effektbrist i området – vissa stunder är inte nätkapaciteten tillräcklig för att tillgodose hela stadens behov, däribland ladda elbussar. Till detta ska läggas en ökad elektrifiering, inte bara av kollektivtrafiken, utan även av bland annat ökad produktion och bebyggelse samt ett framväxande internet-of-things och 5G. Det är många som skall samsas om en begränsad resurs.

Uppsala län i allmänhet och Region Uppsala i synnerhet är inte ensamt drabbad, men en av de första att metodiskt och samlat tackla problemet med effektbristen. Som en del i detta har Region Uppsala initierat det Vinnovakopplade projektet Spetskraft 2020. Med projektledning från Biodriv Öst, i samarbete med Region Örebro och bussoperatörerna Keolis och Svealandstrafiken samt med stöd av RISE, går projektet ut på att konkretisera hur problembilden med att elektrifiera en fordonsflotta i ett ansträngt elnät ser ut och vilka lösningar som kan komma till stånd. Projektet har undersökt hur förutsättningarna ser ut för olika aktörer i olika städer, men framför allt vilka möjligheter som finns att knäcka nöten.

Hittills har i projektet en kartläggning av situationen i framförallt Mälardalsområdet kommit fram. Dessutom har olika tekniska lösningar för Uppsalas nya stadsbussdepå utvärderats:

  • Kan ett batteri hjälpa till med något?
  • Hur är möjligheterna till att producera el?
  • Kan man med smart styrning frigöra effekt?
  • Hur mycket och hur i så fall?
  • Hur ser de ekonomiska, juridiska och tekniska kalkylerna ut?
  • Kan man göra en fossilfri, samhällsnyttig systemlösning?
  • Och framför allt: hur tillämpar man detta i andra regioner?

Status just nu är Region Uppsala sammanställer resultaten i syfte att dels sprida den nyttiga informationen vidare, dels gå vidare i Vinnovaprojektet Utmaningsdriven innovation. Framåt hösten kommer en fullständig rapport med våra lärdomar, resultat och uppsnappade erfarenheter.

Kontakt

Hanna Marklund

Teknikförvaltare Energi