Dina rättigheter

Region Uppsala folkhögskola ska vara en plats där vi möts i ömsesidig respekt för varandras olikheter.

Ansvaret för demokratiska processer och beslut vilar på oss alla. Du har rätt att påverka och få din röst hörd.

Demokrati

Demokrati på Wiks folkhögskola handlar om en öppenhet för dialog och förändring. I varje kurs förs kontinuerliga samtal om innehåll och form. Samtalen är en möjlighet att för dig som deltagare att påverka dina studier. På Wiks folkhögskola strävar vi efter ett öppet samtalsklimat mellan våra deltagare, skolans personal och rektor. Skolan stödjer att du som studerande organiserar dig tillsammans med de andra studerande på skolan. Du har som deltagare också själv rätt att organisera och kalla till elevråd.  

Studeranderåd

Varje månad håller skolans rektor i ett Wikråd. Wikrådet är ett skolråd som gör det möjligt för dig som läser på Wik att påverka och göra din röst hörd i frågor rörande skolan, din utbildning och din arbetsmiljö. I Wikrådet deltar,  förutom rektor och du som läser heltid på skolan, också skolans samordnare för deltagarinflytande och studeranderättigheter, kursansvarig, vaktmästare, representanter för köket och skolans studerandeskyddsombud.

Studerandeskyddsombud

Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Studerande på folkhögskola ska få möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan. De studerande ska ha ett eget
studerandeskyddsombud, som ska få information om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsronder. Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och den ledighet 
som behövs för uppdraget. Kursdeltagarna väljer egna studerandeskyddsombud som företräder
dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö. På varje kursort utses två studerandeskyddsombud.

Klagomål och konflikter

Frågor som rör konflikter och klagomål tar du upp med skolans samordnare för deltagarinflytande och studeranderättigheter. Skolans samordnare upprättar efter samtal med dig en handlingsplan för den situation eller det klagomål som uppkommit. Om du som deltagare inte känner dig nöjd med hur skolan hanterat situationen kan du ta upp ditt ärende med skolans rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse. Om du inte är nöjd med hur skolans styrelse hanterar ditt ärende kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla deltagare på folkhögskolans kurser kan vända sig dit för att få råd och stöd i frågor som rör deras skolsituation. Läs mer om vad du kan få hjälp med och hur du går tillväga om du känner dig missnöjd med din skolsituation på folkbildningsrådets hemsida.

Läs mer om dina rättigheter på folkhögskola hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR.

Länk till FSR.

Kontakt

Har du frågor som rör studerandeinflytande och studeranderättigheter kontakta skolans samordnare för deltagarinflytande och studeranderättigheter.

Johanna C Pettersson

E-post: johanna.c.pettersson@regionuppsala.se

Telefon: 018 611 66 26