Riktlinjer för studerande på Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola är en mötesplats där kultur och bildning är centrala begrepp. På Wiks folkhögskola skapar vi tillsammans en trivsam och god arbetsmiljö med ömsesidig respekt för varandras olikheter.

Av staten har folkhögskolorna i Sverige fått uppdraget att värna och fördjupa demokratin. Demokratin förvaltas av oss alla och är inte bara en rättighet utan också ett ansvar. Av största vikt för demokratin är samtalet, där åsikter och idéer kan formuleras och brytas mot varandra. Därför står ett samtalande klimat högt på skolans agenda.

Den organiserade demokratin

Under året på Wik har varje kurs/klass möjlighet att via representation delta i kursråd/Wikråd, möjlighet att välja studerandeskyddsombud och möjlighet att organisera elevråd.

Följande dokument reglerar tillvaron på skolan:

Region Uppsalas Likabehandlingspolicy

Riktlinjer gällande alkohol och droger

Nolltolerans mot hot, våld och skadegörelse. 

Riktlinjer för bemötande av kursdeltagare med funktionsvariationer.

Handlingsplan för studerande.

Deltagarinflytande och studeranderätt.

Regler för din utbildningsplats

 

Skolan kan avskilja en deltagare om denna bryter mot något av nedanstående: 

 • begår lagöverträdelse i form av hot mot skolan och dess verksamhet
 • hotar individer, hetsar mot folkgrupp eller gör sig skyldig till rasism.
 • hot och handlingar som skapar fysisk skada på annans eller skolans egendom.
 • begår diskriminerande och kränkande personangrepp avseende kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • bryter mot skolans riktlinjer gällande alkohol och droger. 
 • har pågående missbruk. 
 • har hög frånvaro och därför inte kan tillgodogöra sig studierna.
 • förstör studiesituationen för sig själv eller andra. Som internatelev kan du avskiljas från internatet om du bryter mot reglerna i hyreskontraktet. 

 

Följande ordning ska iakttas för den som bryter mot skolans regler: 

 1. samtal mellan rektor och kursdeltagaren. Det kan finnas skäl för flera inblandade personer att delta i samtalet. Beslutet ligger hos rektor. En handlingsplan för fortsatta studier upprättas av kursansvarig eller rektor. Rektor tydliggör att handlingsplanen ska följas. Handlingsplanen följs upp vid ett nytt överenskommet möte.

 2. Om handlingsplanen inte efterlevs och problemet kvarstår, kallas kursdeltagaren till nytt samtal hos rektor. Rektor kan då i samråd med verksamhetschef och berörd personal förorda att deltagaren ska avskiljas/avstängas från skolan. Ytterst ligger beslutet om avstängning hos kulturdirektören.

 3. Deltagaren kan överklaga beslutet skriftligt till skolans styrelse.

 4. Om du som deltagare är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Kontakt