Historiska byggnader

På Wik finns flera byggnader av kulturhistoriskt värde. Wiks slott har en omgivning med byggnader från 1700- och 1800-talen som tillsammans med slottsparken utgör ett herrgårdslandskap. Slottet förklarades som byggnadsminne den 3 december 1982.

Slott med gamla anorWiks slott. Foto: Jeanette Wetterström

Wiks slott är ett av landets bäst bevarade medeltida fasta hus. Byggnaden uppfördes troligen under 1400-talet och är ett senmedeltida stenhus byggt i gråsten och tegel. Gården som har legat där har äldre anor och dess äldsta kända ägare levde på 1200-talet. Byggherre till Wik var troligtvis den danske riddaren Claus Nielsen, eller dennes son, Niels Claussen.

Slottsbyggnaden är ett högt tornhus som placerats i ett strategiskt läge vid vattnet. Av liknande typ är även det ursprungliga tornet i Örbyhus slott i Norduppland. De små hörntornen på yttermuren kallas tureller och är från medeltiden.

Ombyggnad på 1600-talet

Från början hade slottet nio eller elva våningar, men idag har byggnaden sju våningar. Det var vid en ombyggnad i mitten av 1600-talet som greve Gustaf Horn lät riva de översta våningarna. Vid den tiden lär det gamla slottet med sina många våningar ha varit så förfallet att en genomgripande förändring var tvungen att genomföras. Den nuvarande entrén med sin barockportal anlades och till porten byggdes en stor stenbro som ersatte den tidigare gamla vindbryggan. Från denna huvudingång kommer man in i slottets fjärde våning. Vid Gustaf Horns restaurering skapades även en central trappa inne i byggnaden.

Restaurering vid mitten av 1800-talet

Under entréplanet finns tre källarvåningar som ännu har kvar sin medeltida Wiks slott i historisk tidprägel. Två trappor upp från entrévåningen Tecknad bild på Wiks slott efter restaureringen vid mitten av 1800-taletligger Riddarsalen. Den fick sin inredning vid nästa stora restaurering av slottet som skedde vid mitten av 1800-talet. Byggnaden restaurerades efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881), som var en känd svensk arkitekt och målare.

Det var Wiks slotts dåvarande ägare general von Essen som engagerade Scholander. Scholander gav Riddarsalen en nybarock inredning med en öppen spis i målad gips.

Scholander såg även till att slottet fick ett nytt tak, med en stor så kallad takryttare. Sedan 1800-talet och ännu idag känner man igen slottet på detta pampiga yttertak. Av slottets inredning finns inte mycket kvar sedan medeltiden.

Stenhuset från 1700-talet

Huset som ligger på gårdsplanen invid slottet kallas Stenhuset. Slottsägaren uppförde huset 1751 som bostadshus åt sig och sin familj. Från början var det endast mittpartiet som fanns men 1823 byggdes flyglar till på bägge sidor efter ritningar av arkitekten C. Chr. Gjörvell.

Stenhuset invid Wiks slott. Foto: Jeanette Wetterström

Stenhuset invid Wiks slott. Foto: Jeanette Wetterström.

Tengboms uthuslänga

Ett stycke ifrån slottet finns en uthuslänga i trä från 1910-talet, ritad av arkitekten Ivar Tengbom. Huset disponeras numera av Wiks folkhögskola.

Tengbomska huset på Wik.  Foto: Jeanette Wetterström.

Region Uppsala äger byggnaderna

Byggnaderna på Wikområdet ägs sedan 1923 av Landstinget i Uppsala län, nu Region Uppsala. Vid övertagandet genomfördes en stor upprustning av slottet och man ställde i ordning lokalerna för att Wiks folkhögskola skulle kunna ha undervisning där.

Parken och omgivningarna

Byggnaderna på Wik och den anlagda parken runt omkring bildar en helhet. Numera har hagarna och skogen kring slottet skötts om. I parken finns många fina naturmiljöer och vilda blommor. Det finns en liten strand och badbrygga invid viken. Wiks slott med sina omgivningar är väl värt ett besök.

Bild 1: Slottet från framsidan som det såg ut år 2011. I bakgrunden skymtar Mälarens vatten i Lårstaviken.

Bild 2: Wiks slott efter restaureringen vid mitten av 1800-talet. Teckning på trä från samma tid av Magnus Isaeus.

Bild 3: Stenhuset byggdes år 1751 och ses här framifrån. Bilden visar tydligt den mittersta och ursprungliga huskroppen och de två flyglarna på var sin sida. Slottets ingång ligger till höger om Stenhuset utom synhåll på bilden.

Bild 4: Stenhuset sett från baksidan.

Bild 5: Tengboms byggnad.

Text och bild: Jeanette Wetterström