Vårt uppdrag

Folkhögskolan erbjuder en unik form av vuxenutbildning där fokus ligger på dig, dina intressen och dina förutsättningar. Här är du med och skapar din utbildning tillsammans med kurskamrater och lärare.

Här växer vi tillsammans

Folkhögskola är en plats där vi möts i ömsesidig respekt för varandras olikheter. Samtalet står i centrum och vi lär av varandra och växer tillsammans. Du som studerar på folkhögskolans kurser kallas deltagare, eftersom du förväntas delta aktivt i studiegruppen och för att du kan vara med och påverka undervisningen. Varje folkhögskola strävar efter att inkludera deltagare med olika bakgrunder i sina kurser. På så sätt kan deltagarna också lära av varandra. Samtalen och det gemensamma lärandet i grupp är unikt för folkhögskolan.

Svergies folkhögskolor

Folkhögskolorna följer inte centralt fastställda läroplaner utan skapar sina egna verksamhetsplaner. De organisationer eller regioner som ansvarar för skolan har därför stort utrymme att påverka skolans inriktning. I Sverige finns det 156 folkhögskolor utspridda över hela landet. Dessa skolor har varierande profiler, oftast formade av deras nära kopplingar till ideella organisationer och folkrörelser. Av de 156 skolorna är 114 kopplade till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Ytterligare 42 av folkhögskolor är regionalt drivna.

Vårt uppdrag handlar om demokrati

Samhället stödjer folkbildningen för att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen. Villkoret för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen. Finansieringen av  folkhögskolorna kommer från både statsbidrag och regionbidrag.

Region Uppsala folkhögskola

Region Uppsala folkhögskolas huvudman är Region Uppsala. Region Uppsala folkhögskola har en styrelse som utgörs av Region Uppsalas kulturnämnd och drivs inom förvaltningen Kultur och bildning. 

Regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen, den regionala kulturplanen och Strategi för Region Uppsala folkhögskola är styrande för Region Uppsala folkhögskolas verksamhet.

Vid Region Uppsala folkhögskola innebär statens syften med folkbildningen att:

  1. främja demokratins idéer och värna mänskliga fri- och rättigheter.
  2. medverka till en breddad rekrytering.
  3. stödja deltagarnas möjligheter att nå sina studiemål för kurserna.
  4. samverka med länets kulturliv för att öka deltagarnas delaktighet i kulturlivet.

Hur vi på Region Uppsala folkhögskola arbetar med demokratiuppdraget kan du läsa mer om i Strategi för Region Uppsala folkhögskola. 

Här kan du läsa Region Uppsala folkhögskolas verksamhet och budget 2024.

Kontakt

Magnus Hurtig

Rektor/Enhetschef

Igor Kaluzny

Biträdande rektor