Smart kompetens

För att svensk industri ska kunna möta nya krav och stå konkurrenskraftig även i framtiden är kompetensutveckling helt avgörande. Smart kompetens var en gemensam satsning mellan näringslivet och offentlig sektor.

Smart kompetens

Tillsammans stärker vi framtidens industri i Uppsala län.

Det finns gemensamma utmaningar för alla industriföretag i Östra Mellansverige. Projektet identifierade följande orsaker till att det behövs kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning:

  • Det finns kompetensbrister hos anställda i företagen.
  • Rekryteringsbasen är för liten.
  • Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg.
  • Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrågar.

Stärkt och rätt kompetens

Projektet syftade till att stärka kompetens hos anställda inom små och medelstora industriföretag och att bidra till att öka tillgång till arbetskraft med rätt kompetens för de företag som deltar.

Totalt deltog cirka 70 industriföretag i länen Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Projektet Smart kompetens tog fram utbildningsinsatser för personer som är anställda inom industrin, både personal och ledningsgrupper. Utbildningarna var anpassade utifrån det enskilda företagets specifika behov, samtidigt som de baserades på den kompetens som efterfrågades för att kunna stärka industrin som helhet.

Delprojekt Region Uppsala

I Region Uppsala deltog industriföretag med tillverkning inom gjuteri, snabbstål, lastbilspåbyggnader, mikromotorer samt mekanik och finmekanik. Totalt fem företag som alla ser kompetensförsörjning som en strategisk fråga inför framtiden. De fick investera närmare fem miljoner kronor i utbildningsinsatser för att stärka kompetensen hos sina anställda. Regionen var delprojektägare med Teknikcollege Uppland som samarbetspartner.

Med hjälp av Smart kompetens fick företag möjlighet att säkerställa kompetensen hos sina medarbetare, något som det annars kanske inte hade funnits resurser för. Personalen fick också utveckla ny kompetens för att klara kommande produktionskrav när det gäller hållbarhet och ny teknik.

Dessutom fick Region Uppsala möjlighet att sprida projektets erfarenheter och lärdomar till fler företag i regionen.

Projektresultat Smart kompetens

Region Uppsala har ett regionalt utvecklingsansvar i Uppsala län. En viktig del uppdraget är bland annat ett gott samarbete med näringslivet, att skapa goda förutsättningar för företag att växa och etablera sig i Uppsala län.

Hösten 2018 fick fem företag i Uppsala län möjligheten att stärka kompetensen hos sina anställda med skräddarsydda utbildningar utifrån företagens egna behov.

Det finns många anledningar till att satsa på kompetensutveckling för företagets medarbetare men det finns också många skäl till att det kan vara svårt att komma igång.

– Att ha medverkat i projektet har gett företagen möjligheter att fokuserat göra en stor kompetenshöjande insats. Det har naturligtvis gjort en stor skillnad direkt i vardagen men även på lång sikt för företagen i Uppsala län, säger Ulrika Molén, projektledare för Smart kompetens, Region Uppsala.

Projektet startade med en kompetenskartläggning hos samtliga företag vilket resulterade i 300 unika utbildningstillfällen och 10 000 utbildningstimmar.  Över 400 personer har deltagit i utbildningsinsatserna. Resultatet är att företagen fått höjd kompetens inom hela arbetsgrupper.

Medarbetarna har blivit tryggare i sina arbetsroller, fått ökad motivation och utökade ansvarsområden. Att skapa utbildningsinsatser för stora grupper ger resultat som syns i vardagen, det skapar en helhet och en samsyn som stärker företaget. På sikt skapar det arbetsplatser som är mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Kommentarer från deltagande företag

Utdrag från utvärderingsenkät och intervjuer:

Tänka på vinsten av att involvera samtliga anställda istället för att bara skicka enstaka på utbildning.

 

Tag chansen om den kommer det finns sällan tid för utbildning men genom denna typ av insats så minskar tröskeln ytterligare för genomförande på grund av pengar och stöttning av projektledare.

 

Förarbetet är viktigt så att det blir rätt ingångsvärden gällande antalet deltagare och medfinansieringstimmar.

 

Gå in helhjärtat i insatserna och det kommer garanterat att bli bra resultat.

 

Ett konkret projekt som gör skillnad direkt.

 

Ledar-och medarbetarskapsutbildningen har varit direkt avgörande för vår verksamhet och den absolut värdefullaste utbildningen.

I samverkan med Region Uppsala och Teknikcollege

Företagen som deltagit i projektet har via sitt medlemskap i Teknikcollege fått erbjudan om att delta i Smart kompetens. Teknikcollege har varit en bra samverkansplattform under hela projektet. Där har projektet spridit och informerat övriga företag, kommun, fackliga organisationer med flera som är med i Teknikcollege. 

Teknikcollege (teknikcollege.se)

Företag inom Smart kompetens

Du kan läsa mer om Smart kompetens på projektets webbplats.
Företagen från Uppsala län som var med:

Kontakt

Kim Scharafinski

Strateg regional kompetensförsörjning