Vägledkompetens – vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

I det avslutade ESF-projektet #vägledkompetens samverkade vi med flera regioner. Syftet var att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier eller arbete.

Fem regioner gick samman för att kompetensutveckla personal som jobbar med eller har ansvar för vägledningsfrågor. Genom att driva på utveckling inom vägledningsområdet kan vi få till en bättre matchning, minska antalet felval och säkra en hållbar kompetensförsörjning som hänger med i arbetsmarknadens behov av kompetens.

Insatserna gjordes inom tre områden:

 • Breddat ansvar för vägledning.
 • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.
 • Behovsanpassad vägledning.

Projektet hade även fokus på att stärka styrning och samordning av vägledning på lokal och regional nivå samt motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Målgrupp

Vi ville nå hela kedjan inom vägledning, från styrning och ledning till dem som arbetar på individnivå. Det innebar att vi riktade oss till alla som på något sätt jobbar med eller har ansvar för att guida, inspirera eller fungera som bollplank åt unga och vuxna som ska välja studier eller yrke. Till exempel personal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning, folkhögskola och vuxenutbildning och representanter från arbetslivet.

Fakta om projektet

Satsningen drevs av Region Uppsala (projektägare), RegionEU_flagga_EurSocfond_242x242.png Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro län och Region Sörmland tillsammans med cirka 40 samverkanspartners. Vi beviljades 11 230 000 kronor från Europeiska socialfonden och projektet pågick mellan 1 januari 2022 och 31 mars 2023. Vi beräknade att projektets kompetensutvecklingsinsatser skulle nå 2 500 individer i hela Östra Mellansverige.

Mål med projektet

Målet med projektet var att höja kompetensen för alla som arbetar med att stötta och vägleda individer till studier och arbete, genom ökad kunskap om arbetsmarknaden och dess snabba förändringar, att få till en god omvärldsbevakning och en förståelse för arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov.

Utbildningarnas olika delar

Vissa av utbildningarna var fristående och deltagarna kunde välja fritt inom varje område. Deltagarna anmälde sig själva via Region Västmanlands anmälningsystem. Via lärplattformen Evikomp tog deltarna del av utbildningarna digitalt fram till och med april 2024. 

Kunskap om arbetsmarknaden

 • Block 1 – framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar.
 • Block 2 – besöksnäringen.
 • Block 3 – vård- och omsorgsbranschen.
 • Block 4 – industrin.
 • Block 5 – logistik- och transportbranschen.

IF, NPF och psykisk ohälsa

 • Utbildning 1: vad är IF och NPF?
 • Utbildning 2: bemötande av personer med IF och NPF.
 • Utbildning 3: fördjupning i IF och NPF – intryckskänslighet.
 • Utbildning 4: samhällsstöd för personer med IF och NPF.
 • Utbildning 5: att samskapa samhällsstöd för personer med IF och NPF.
 • Utbildning 6: samhällsstöd för personer med IF och NPF – inspiration.
 • Utbildning 7: tydliggörande pedagogik.
 • Utbildning 8: fördjupning – framtidens samhällsstöd för personer med IF och NPF.

Kulturella möten, migration och nyanlända.

 • Utbildning 1: kulturella möten, kommunikation och värderingar.
 • Utbildning 2: mötet med svensk arbetsplatskultur.
 • Utbildning 3: nyanlända, skolgång och karriärvägar.
 • Utbildning 4: migration, kulturella möten och psykisk hälsa.
 • Utbildning 5: fördjupningskurs, blandade teman.

Det professionella samtalet

 • Utbildning 1: kommunikativa och sociala svårigheter.
 • Utbildning 2: salutogent förhållningssätt, kasam och tydliggörande pedagogik.
 • Utbildning 3: metoder för professionella samtal och tips för hur dessa kan genomföras.
 • Utbildning 4: positiv psykologi och förhållningssätt.

Breddat ansvar

 • Ledarutbildning.