Lundängens levande kyrkogårdar

Den stora Lundängen har hört till Wik sedan 1600-talet och var från början en så kallad löväng, där lövträd som ek och lind växer. Både gräset och trädens löv skördades för vinterfoder till djuren. I början av 1900-talet planterades en stor mängd fruktträd på Lundängen, och några av dem finns fortfarande kvar i den så kallade Äppellunden.

Längs ängsbrynet ligger högar av död ved, så kallade vedkyrkogårdar. I hela parken finns det gott om döda träd och stubbar som har lämnats kvar. De är en viktig del av parkens växt- och djurliv eftersom de är nödvändiga livsmiljöer för många ovanliga insekter och svampar. Helst ska döda träd, grenar och stubbar lämnas kvar på sin plats eftersom boplatserna förändras när veden kapas och flyttas. Men om de behöver tas bort av säkerhetsskäl, samlas de i särskilda vedkyrkogårdar där en del av insekterna kan leva vidare.

Visste du att

Ungefär 70 procent av Sveriges hotade insektsarter lever i död ved.

Gå vidare

Nu fortsätter rundturen i parken, och nästa stopp blir vid en annan typ av viktigt träd – ett gammalt hålträd.