Slåtterängen

I Wiks naturpark har en slåtteräng restaurerats för att bevara ängarnas rika biologiska mångfald. 

Innan 1800-talet var Wiks naturpark ingen park utan ett öppet landskap med betesbackar och ängar. Ett sådant landskap skapar en speciell biologisk mångfald som är beroende av ängarnas livsmiljöer. I parken har Upplandsstiftelsen i dag restaurerat en slåtteräng för att släppa fram blommor, hassel och ask.

Slåtteräng är en äng som i äldre tid användes för att skörda hö till vinterfoder. Marken hålls öppen genom att den regelbundet slås eller betas. Brukandet gör att slåtterängen rymmer en stor biologisk mångfald av stråväxter, örter, blommor och insekter.  Det kan också finnas spridda lövträd och lövbuskar.