Wik strandäng

Wik strandäng har en rik biologisk mångfald och är en viktig plats för växter och djur. Ta gärna med dig fågelkikaren – många fågelarter häckar eller söker föda på ängen. Här kan du få syn på enkelbeckasin, tofsvipa, sothöna, grågås, kanadagås, ängspiplärka och sävsparv som häckar i området. Bland mer ovanliga fågelarter som ofta letar föda på strandängen finns rördrom, vattenrall, brun kärrhök, fiskgjuse, ormvråk och skogsduva.

I äldre tid brukades många av Ekolns stränder som slåttermark, de flesta stränder där det i dag är vass var då öppna strandängar. Wik strandäng brukades som slåttermark in på 1900-talet, och användes därefter som betesmark. Under andra halvan av 1900-talet upphörde bruket av strandängen helt och den växte igen med vass och buskar. Under 2010-talet restaurerade Upplandsstiftelsen området för att återskapa den typiska artrika strandängen. I dag hålls den återigen öppen som betesmark.