Studeranderättslig standard

Region Uppsala folkhögskolas riktlinjer för studeranderättslig standard. Riktlinjerna fastställdes av kulturnämnden 2021-02-18.

I Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter som studerande. Studerande är den som antagits till en särskild eller allmän
kurs (15 dagar eller längre). Standarden beskriver också skolans informationsskyldighet. Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard är upprättad efter Folkhögskolornas studeranderättsliga råds checklista, som fastställer vad standarden ska innehålla.

Allmän information om studeranderätt hittar du på folkbildningsrådets webb.

Information innan den studerande är antagen

Syfte med kurserna

Syftet med kurserna finns beskrivet på skolans hemsida.

Huvudman

Region Uppsala folkhögskolas huvudman är Region Uppsala. Kulturnämnden utgör skolans styrelse och fastställer årligen en verksamhetsplan med inriktning och mål för verksamheten.

Syftet med statens bidrag till folkbildningen

Region Uppsala folkhögskola erhåller statsbidrag. Riksdagen har beslutat om fyra syften med stödet till folkbildningen:

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för det statliga stödet till folkbildningen anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (2015:218 samt 2017:275.) 

Avgifter och kostnader under studietiden

All undervisning på skolan är avgiftsfri. Kursavgiften kan variera beroende på kursens innehåll och upplägg. Avgifter för studiematerial, kopieringsmaterial, arbetsmaterial och
studiebesök kan tillkomma.

Antagningsprinciper

Antagningsprinciperna är olika beroende på vilken slags kurs som deltagaren söker till. Antagningen påverkas av en eller flera faktorer som antagningsprov, arbetsprov, intervju,referenser, formell behörighet och personlig nytta av kursen. Efter antagningen gör vi en gruppsammansättning. Vi strävar efter att skapa fungerande studiegrupper utifrån ålder, kön, livserfarenhet och studiebakgrund. Riktmärken är blandade åldrar och bakgrund samt så jämn könsfördelning som möjligt. Vid högt söktryck prioriteras sökande med störst behov av utbildningen, utifrån Folkbildningsrådets kriterier. När vi antar prioriterar vi den sökande som inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier, som kan studera och fungera i grupp och som kan bedriva deltid- och heltidsstudier. Kursansvarig tillsammans med lärare, studie- och yrkesvägledare och kurator kan delta i antagningen. Slutligt beslut fattas av rektor.

Antagningsprocess

Ansökan görs digitalt via skolans hemsida. Sökande kan få hjälp med sin ansökan vid behov. Antagningsarbetet görs utifrån ovan beskrivna antagningsprinciper. Besked lämnas till sökande senast fyra veckor före kursstart. Sena ansökningar och sökande med reservplats meddelas så snart det är möjligt. Enstaka sökande får besked först efter kursstart.

Studeranderätt

Skolan informerar om den studeranderättsliga standarden vid kursstart.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Efter avslutad kurs får deltagaren ett kursintyg. På allmän kurs kan deltagaren få ett studieomdöme och ett behörighetsintyg. På vår hemsida finns mer information om vad som gäller för din kurs.

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

I skolans ”Riktlinjer för tillgänglighet” beskrivs hur skolan arbetar med att skapa hög tillgänglighet. På skolorna finns tillgänglighetsanpassade toaletter, hiss eller lokaler i markplan. På Wik finns också hörselslinga i vissa lokaler. Deltagare med särskilda behov av hjälpmedel kan få dessa efter uppvisande av läkarintyg.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Skolan har möjlighet att söka extramedel för pedagogiskt stöd från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Kartläggning av särskilda behov av stöd görs vid antagning.

Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska

Skolan har möjlighet att söka extramedel för språkstöd från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) och från Folkbildningsrådet.

Drogpolicy

Droger är olagligt och helt förbjudet på Region Uppsala folkhögskola och skolans internatboende. Vid misstankar om påverkan av droger kan skolan be deltagaren att genomföra ett drogtest. Vid droganvändning gör skolan en polisanmälan. För dig som hyr bostad på skolans internat gäller alkoholfri arbetsvecka samt förbud mot alkoholkonsumtion i gemensamma utrymmen både på vardagar och under helgerna. Vid brott mot skolans förhållningsregler gällande alkohol och droger har skolan rätt att avskilja den studerande från studierna och säga upp hyreskontrakt på internatet. En deltagare som tidigare har haft ett drogmissbruk måste ha varit drog-/alkoholfri under minst ett år innan studier kan påbörjas.

Övriga villkor för vistelsen på skolan

Om du antagits till en kurs och tackat ja till din plats innebär det att du accepterar de regler som gäller på skolan. Det förutsätter att du:

 • följer schemalagd arbetstid, deltar i de aktiviteter som vi i demokratisk ordning har kommit överens om i arbetsgrupp, kurs-, lärar- eller elevråd.
 • deltar i studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • deltar i arbetsmiljöarbetet.
 • följer skolans förhållningsregler om alkohol och drogfrihet.
 • inte stör studiesituationen för dig själv eller andra.
 • inte har mer än 20% frånvaro.
 • betalar terminsavgifter och övriga avgifter enligt skolans angivelser.
 • följer säkerhets- och ordningsföreskrifter.
 • följer skolans likabehandlingspolicy och följer skolans nolltoleranspolicy mot skadegörelse, hot och våld.

Internat

Information om regler och villkor för boende i skolans internat lämnas till sökande vid antagningen och information finns på hemsidan. Boende på skolans internat regleras i kontrakt. Uppsägningstiden är ömsesidig på en månad. Rummen är utrustade med säng, kudde, täcke, sängbord, bokhylla, skrivbord, stol, två bordslampor, gardiner, duschdraperi, matta och badrumsmatta. Sänglinne, överkast och handdukar får du själv ta med dig. Alla rum har eget badrum. Du som bor på internatet har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. I en närliggande byggnad finns tvättstuga, bastu och gym.

Information vid kursstart

Vid kursstart delas information ut till deltagarna. Delar av informationen är skriftlig och deltagarna kvitterar att de har tagit emot den.

Skriftlig information:

 • Villkor för utbildningsplats på Region Uppsala folkhögskola
 • Kursplan, schema och deltagaravgift
 • Kursansvarigs namn och kontaktuppgifter
 • Terminstider och ledigheter
 • Rutiner för frånvaroanmälan
 • Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard
 • Drogpolicy
 • Regler för datoranvändning


Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen Allmän kurs

Intyg

Deltagare som fullgjort allmän kurs på Region Uppsala folkhögskola får ett kursintyg på sina avklarade studier. När omfattningskravet är uppfyllt kan studieomdöme utfärdas på det av
Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskola fastställda Intyg för behörigheter högskolestudier och yrkeshögskolestudier. Region Uppsala
folkhögskola utfärdar även intyg på SeQF-nivå 4 och 2, Allmän kurs gymnasiebehörighet respektive Allmän kurs grundskolebehörighet. SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt lärande oavsett om det sker under fritid, utbildning eller arbetsliv. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Behörigheter

Varje deltagare som påbörjar studier på allmän kurs får en individuell studieplan upprättad där det framgår vilka behörigheter som deltagaren arbetar mot. Där framgår också beräknad studietid. Avklarade studier på allmän kurs på gymnasienivå ger grundläggande behörighet med möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola, men även möjlighet till särskild behörighet utifrån den enskilda studieplanen. Studier på allmän kurs på grundskolenivå ger grundläggande behörighet motsvarande årkurs nio i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap.

Studieomdöme

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier, och dess utformning är ett uttryck för folkhögskolornas kunskapssyn och pedagogiska särart. Det skiljer sig på flera sätt från de ämnesbetyg som sätts i andra utbildningsformer genom att det:

 • bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar deltagarens studieförmåga,
 • inte ges i enskilda ämnen, utan genom att den pedagogiska personalen gör en gemensam bedömning som grundar sig på hela den genomgångna folkhögskolekursen, och
 • avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning, det vill säga studier på närmast högre nivå.

Studieomdöme ges efter fullgjord heltidskurs som på allmän kurs är 38 veckor.

Riktlinjer och villkor för intyg Särskild kurs

Intyg

Efter fullföljd utbildning erhåller deltagaren ett intyg om beskriver kursens innehåll och omfattning.

Frånvaroregler

Allmän kurs

Studieåret på allmän kurs delas in i fyra perioder om vardera åtta veckor. Under varje period läser man två block koncentrerat där olika teman står i fokus. Förutom det har man ämnena engelska, matematik, skapande och friskvård som löper över hela läsåret. För att få godkänt i block/ämnen ska deltagaren ha godkänd närvaro. Det innebär även redovisningar och inlämnade arbeten med godkänt resultat. All frånvaro, även sen ankomst läggs ihop och
räknas som frånvaro. Möjlighet till återläsning finns. För att få göra en återläsning får frånvaron inte vara mer än 20 procent. Frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka möjligheten till studiemedel i framtiden. Tappar en deltagare fyra block/ämnen får studieåret inte räknas. Att följa frånvaroreglerna är ett av kraven för att ha en studieplats vid Region Uppsala folkhögskola.

Frånvaroregler Särskild kurs

De särskilda kurserna kan ha olika frånvaroregler. Dessa informeras om vid antagningen till kursen.

Rapporteringssystem

Skolan använder det skoladministrativa systemet Schoolsoft. Där registreras födelsedata, namn, adress, mantalsskrivningsort, telefonnummer, e-postadress och utbildningsbakgrund. Dessa uppgifter rapporteras till Statistiska Centralbyrån och ligger till grund för de statsbidrag som skolan erhåller för din utbildningsplats. Kursstart, längre frånvaro, avbrott,
kursslut och om man har fullgjort studierna rapporteras till CSN.

Försäkringar

Region Uppsala folkhögskola har tecknat olycksfallsförsäkring hos If Skadeförsäkring. Skolans deltagare är försäkrade på heltid under terminstid. Vid olycksfall ska deltagaren kontakta skolan för hjälp med eventuell ersättning från försäkringsbolaget.

Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen

Studerande har tillgång till skolans lokaler utöver lektionstid om inte annan verksamhet pågår. Varje skolenhet har olika rutiner, information ges kursstart.

Etiska regler och ansvar vid användning/lån av datorer och internet i skolans lokaler

Deltagare på Region Uppsala folkhögskola undertecknar en förbindelse vid användningeller hemlån av elevdatorer. Datorerna är i första hand ett arbetsverktyg. Detta är ett förtroende som skolan ger deltagaren och missbrukande av detta förtroende resulterar i begränsningar i deltagarens rätt att använda datorerna.

Som användare av skolans datorer är det inte tillåtet att:

 • göra intrång i andra användares privatliv eller förolämpa och förnedra andra användare,
 • installera, ändra eller ta bort något program på datorerna,
 • kopiera, hantera eller sprida material som är skyddat enligt upphovsrättslagen,
 • hantera pornografiskt eller annat material som kan anses stötande.
 • försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det eller förstöra den avsedda användningen av nätverket,
 • försöka dölja din användaridentitet

Du ansvarar själv för att överföra det du vill spara när du slutar på skolan. Folkhögskolan ansvarar inte för att arbeten som sparas lokalt på datorerna finns kvar. 

Villkor för varning, avstängning och avskiljning

Vid användning av narkotika avskiljs man omgående. Beslutet fattas av rektor.

Övriga fall där varning, avstängning och/eller avskiljning kan vara aktuella är:

 • missbruk av alkohol
 • hög frånvaro eller bristande studieaktivitet
 • hot
 • våld
 • missbruk av skolans datorer
 • stöld
 • kränkande beteende 
 • skulder till skolan

Rektor kallar till samtal som genomförs i närvaro av berörd personal. En varning lämnas och förslag på krav/lösning dokumenteras skriftligt. Om detta inte uppfylls kan avskiljning
genomföras. Beslut om avskiljning fattas av rektor. Om säkerheten eller arbetsmiljön hotas kan deltagare stängas av från skolans lokaler eller vissa lektioner. Distansundervisning kan erbjudas under en kortare period. Ytterligare disciplinär åtgärd kan bli aktuell. Rektor fattar beslut om avstängning.

Klagomålshantering

Eventuella klagomål tar du upp med skolans samordnare för deltagarinflytande och studeranderättigheter. Skolans samordnare upprättar efter samtal med dig en handlingsplan för den situation eller det klagomål som uppkommit. Om du som deltagare inte känner dig nöjd med hur skolan hanterat situationen kan du ta upp ditt ärende med skolans rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse, tillika Region Uppsalas kulturnämnd. Om du inte är nöjd med hur skolans styrelse hanterar ditt ärende kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR. 

Deltagarinflytande

Demokrati på Region Uppsala folkhögskola handlar om en öppenhet för dialog och förändring. I varje kurs förs kontinuerliga samtal om innehåll och form. Samtalen är en möjlighet att för dig som deltagare att påverka dina studier. På Region Uppsala folkhögskola strävar vi efter ett öppet samtalsklimat mellan våra deltagare, skolans personal och rektor.

Skolan stödjer att du som studerande organiserar dig tillsammans med de andra studerande på skolan. Du har som deltagare också själv rätt att organisera och kalla till elevråd.

Studeranderåd

Minst två gånger per termin hålls ett studeranderåd. Studeranderådet är ett skolråd som gör det möjligt för dig som läser på Region Uppsala folkhögskola att påverka och göra din röst
hörd i frågor rörande skolan, din utbildning och din arbetsmiljö. I studeranderådet deltar rektor, en studeranderepresentant per kurs, skolans samordnare för deltagarinflytande och
studeranderättigheter, kursansvarig och skolans studerandeskyddsombud. Studeranderådet protokollförs och följs upp på kommande möte.

Kursråd

I varje klass genomförs regelbundna kursråd. Samtliga deltagare och kursansvarig deltar i kursrådet. Andra representanter från skolan kan bjudas in till mötet om så önskas.

Om en kurs ställs in

Särskilda kurser, helg- och sommarkurser kan ställas in fyra veckor innan kursstart. Etableringskurs och SMF-kurs är kurser som ges i samverkan med Arbetsförmedlingen och kan få framskjuten kursstart med kort varsel om det blir för få anvisningar. Allmän kurs ställs normalt inte in utan vid lågt deltagarantal i en studiegrupp sker en omfördelning mellan grupperna.

Utvärdering

Lärare genomför informella muntliga och/eller skriftliga utvärderingar regelbundet under kursen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en skriftlig utvärdering
varje termin. Den enkät som används är framtagen av FSO (Folkhögskolornas serviceorganisation) och används av många folkhögskolor. Frågorna är indelade i fyra kategorier: den studerandes egna mål, upplevd nytta, folkhögskolans metodmål samt kunskap i prioriterade samhällsfrågor.

Arkiv- och sekretessregler

En del av offentlighetsprincipen är att alla har rätt att få ta del av allmänna handlingar. Alla färdiga handlingar som kommer in och  skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar, är i princip allmänna och normalt tillgängliga för vem som helst. Deltagarnas intyg, omdömen, ansökningshandlingar och personliga brev arkiveras. Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som
har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva
beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och deras skyldighet att ge service till allmänheten. På en regionfolkhögskola kan deltagaren ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut som man vill klaga på har fattats.

Hantering av personuppgifter, GDPR

Alla kursdeltagare får vid kursstart en övergripande information om hur skolan hanterar personuppgifter. När en deltagare ansöker till skolan samlas följande uppgifter in: för- och efternamn, bostadsadress, kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post, personnummer, eventuell uppgift om närmast anhörig, referenser, intyg och omdömen som deltagaren väljer att lämna till skolan samt andra uppgifter som deltagaren väljer att delge skolan. När en deltagare börjar på skolan tas en bild. Det görs för att personalen ska kunna veta vem deltagaren är och för att kunna kontrollera om en person får vistas på skolan. Skolan behandlar personuppgifter för att kunna hantera deltagares ansökan och enligt lag sparas även vissa uppgifter om en deltagare efter avslutade studier, till exempel intyg.


Region Uppsala folkhögskola har två rättsliga grunder för hanteringen av personuppgifter.

 1. Allmänt intresse: Eftersom folkhögskoleverksamheten är viktig för samhället och är lagstiftad kan vi använda den rättsliga grunden allmänt intresse för personuppgiftshanteringen i den dagliga verksamheten.
 2. Rättslig förpliktelse: Vi är skyldiga att följa arkivlagen och bokföringslagen i vår verksamhet. För att kunna göra det behöver vi hantera personuppgifter och kan därmed ha rättslig förpliktelse som rättslig grund för vissa delar av vår verksamhet, som redovisning av hur vi använt statsbidrag, behörighetsintygande och arkiverande av intyg.


En deltagares personuppgifter hanteras av dem som behöver det för att kunna administrera och bedriva utbildningen, såsom kursföreståndare och skoladministratör. Användandet av personuppgifterna är begränsat så att behöriga endast ser de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Under läsåret hanteras även studieomdömen och uppgifter om skolresultat.

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte har fyllt 20 och inte går eller gått färdigt en utbildning på gymnasienivå. Därmed kan skolan behöva lämna ut uppgifter om en deltagare till hemkommun.

Region Uppsalas kulturnämnd är ansvarig för behandlingen av en deltagares personuppgifter. En deltagare som inte är nöjd med hur personuppgifter används kan vända sig till Datainspektionen.

Arbetsmiljö

Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Studerande på folkhögskola ska få möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan. De studerande ska ha ett eget
studerandeskyddsombud, som ska få information om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsronder. Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

Deltagare väljer egna studerandeskyddsombud som företräder
dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö. På varje kursort utses två studerandeskyddsombud.