Revidering av den regionala utvecklingsstrategin

2024-03-08

Arbetet med att revidera den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (RUS) är igång. Den reviderade versionen kommer att bygga vidare på befintlig struktur och de målområden som är framtagna i samverkan med länets aktörer, men med vissa förtydligar och sammanslagningar.

Revideringsarbetet kommer att ske i dialog och samverkan med  länets aktörer, och under våren 2024 kommer fyra workshops med representanter från länet att äga rum. Datum för dessa är 16, 17 och 29 april samt den 3 maj då en workshop kommer att genomföras under Regionalt forum. Detta är ett av flera steg av dialog med länets aktörer som kommer att äga rum. Framöver kommer även den regionala utvecklingsstrategin att gå ut på remiss.

Interaktiv plattform tas fram 

För att kunna följa den regionala utvecklingen i länet kommer  en interaktiv uppföljningsplattform (Microsoft Power BI) att tas fram. Denna uppföljning i digital form kommer att visa olika indikatorer som är knutna till RUS:ens målformuleringar, samt kortare texter som hjälper läsaren att tolka statistiken och att sätta den i kontext.

Om regional utvecklingsstrategi

Varje region har ett statligt uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för att genomföra strategin.

Läs mer om regional utvecklingsstrategi och se nuvarande version för Uppsala län.

Regionalt forum

Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet, som med mandat, nyskaparanda och handlingskraft tillvaratar länets potential för invånarnas bästa. Regionalt forum ska vara en naturlig arena för länets mest viktiga frågor.

Kontakt

Liza Larsén Ogden

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor