Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Varje region har ett statligt uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för att genomföra strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin (rus) för Uppsala län blev beslutad av Region Uppsalas regionfullmäktige i mars 2021. Strategin ska också fungera som länets Agenda 2030-strategi.

Strategin har arbetats fram under 2019 och 2020, med brett deltagande från aktörer i länet.

Tack till alla er som har bidragit med kunskap, perspektiv och idéer! För att strategin ska kunna leda till genomförande och utveckling behövs ett fortsatt gemensamt engagemang från aktörer såväl inom det offentliga som inom civilsamhället och näringslivet.

Kontakt

Liza Larsén Ogden

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor