Besöksnäring

Som regionalt utvecklingsansvarig för Uppsala län tar Region Uppsala ett övergripande ansvar för besöksnäringens utveckling genom att koordinera och samordna insatser tillsammans med andra aktörer inom företags- och innovationsstödssystemet, ofta genom Nätverket för destinationsutveckling.

Det kan handla om att ta initiativ till samverkansprocesser, nätverksarbete, kompetensutveckling och leda samverkan kring strategisk marknadsföring. I rollen som främjare ingår också att inspirera och hjälpa till att driva på utvecklingsarbetet i kommunerna.

Verksamheten drivs av en regional besöksnäringsstrateg på heltid.

Styrdokument

I september 2021 antog Regionstyrelsen en besöksnäringsstrategi för Uppsala län 2021-2024.

Besöksnäringsstrategins målbild är att utveckla en växande besöksnäring, samt säkerställa besöksnäringens återhämtning efter covid-19. För att nå målbilden ligger fokuset på tre strategiska insatsområden: företagande, destinationer och platser samt marknadsföring.

Fyra förmågor behöver enligt strategin stärkas för att nå målbilden: digitalisering, hållbarhet, samverkan och omställning.

Nätverket för destinationsutveckling koordineras av Region Uppsala

Inom länet finns handlingskraft hos destinationerna och kommunerna. Nätverket för destinationsutveckling som koordineras av Region Uppsala har därför en särskilt viktig roll i genomförandet av besöksnäringsstrategin. Framgången vilar på att alla berörda aktörer kraftsamlar.
Nätverkets medlemmar (Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Fjärdhundraland, Biosfärområde Nedre Dalälven, destinationsbolagen och länets kommuner) förvaltar olika tillgångar och egenskaper. De har sina respektive strategier och planer för besöksnäringens utveckling och främjande insatser.

Inom Nätverket för destinationsutveckling formeras arbetsgrupper utifrån de prioriterade strategiska insatsområdena. Dessa arbetsgrupper rapporterar tillbaka till hela nätverket så att medlemmarna kan ta hem resultatet och omsätta det i sitt lokala sammanhang.

Arbetsgrupperna föreslås initialt vara:

  • Företagande
  • Platser och destinationer
  • Marknadsföring

Kontakt

Lotta Samuelsson

Besöksnäringsstrateg