Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi hanterar.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande person, direkt eller indirekt. Det kan vara namn, mejladress, telefonnummer, postadress eller födelsedatum. Även bilder, exempelvis från kameraövervakning, kan vara en form av personuppgift. 

Behandling av personuppgifter sker vid exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter. 

Läs mer om vad personuppgifter är hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Varför samlar Region Uppsala in dina personuppgifter?  

Dina personuppgifter används av de anställda i Region Uppsala som behöver ta del av dessa för att utföra sitt arbete. Detta kan till exempel vara för att: 

  • Fullgöra vårt uppdrag gentemot dig. 
  • Ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. 
  • Kunna svara på dina inskickade frågor. 
  • Kunna hantera beställningar du gör. 
  • Kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande. 
  • Genomföra frivilliga undersökningar. 
  • Skicka nyhetsbrev till dig och prenumerationsutskick. 

Laglig grund för behandling av personuppgifter 

För att få behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Det kan till exempel vara att behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, såsom att tillhandahålla sjukvård. Det kan också vara att behandlingen är nödvändig för Region Uppsalas myndighetsutövning eller att vi ska kunna utföra en rättslig skyldighet. 

I vissa fall kan Region Uppsala behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid få tydlig information om vad du samtycker till. 

Vem tar del av dina personuppgifter? 

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta, exempelvis på grund av lag eller myndighetsbeslut. 

Myndigheter 

I vissa fall har vi också en rapporteringsskyldighet. Det innebär att vi måste lämna vidare information och relevanta personuppgifter till andra myndigheter. Detta kan till exempel ske vid misstanke om att barn far illa eller vid en lex maria-anmälan till tillsynsmyndighet. 

It-leverantörer 

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de it-leverantörer som tillhandahåller våra it-plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett sätt som stämmer överens med gällande dataskyddslagstiftning. 

Allmänheten och media 

Vissa handlingar är allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105). Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar, och Region Uppsala lämnar då ut dem. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning och i vissa fall kan personuppgifter maskas, det vill säga att handlingen lämnas ut utan att personuppgifterna syns. 

Andra länder 

Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen. 

Hur hanterar Region Uppsala dina personuppgifter? 

Inom Region Uppsala är respektive nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt. 

Region Uppsala arbetar kontinuerligt för att hantera uppgifterna på ett säkert sätt. Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. 

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de regler som gäller för arkivering, exempelvis arkivlagen (1990:782) och Region Uppsalas regelverk för arkiv- och informationshantering. 

För kamerabevakningsmaterial är den maximala lagringstiden 7 dagar. 

Externa aktörer 

Region Uppsala är inte ansvarig för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Externa aktörer kan vara privata vårdgivare eller bolag som Region Uppsala äger. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Region Uppsala. 

Kontaktformulär och formulär för utbildningsanmälan

Genom webbformulär kan du ta kontakt med oss i olika frågor och anmäla dig till våra kurser. Den personliga information vi efterfrågar är alltid relevant för ändamålet. Vi ställer alltså aldrig extra frågor för något annat syfte än det formuläret avser.

Persondata sparas i en databas under två månader från det att du skickat in dina uppgifter. Därefter raderas alla data permanent.

Vi plockar aldrig ut personlig data från databaserna i annat syfte än det formuläret avser och vi sprider eller säljer inte personlig data vidare till någon annan aktör. Det betyder till exempel att vi inte använder data från ifyllda kursformulär som sändlistor till nyhetsbrev.

Samtycke

Vid varje formulär finns en kryssruta som du måste kryssa i för att kunna använda formuläret. Det är villkoren i denna text som du samtycker till. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig dina personliga uppgifter. 

Dina rättigheter 

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. 

Insyn och registerutdrag 

Du har rätt att få information om hur Region Uppsala behandlar dina personuppgifter. Det kostar ingenting. Informationen får du genom att begära ett så kallat registerutdrag. 

För att begära ett registerutdrag fyller du i blanketten för det registerutdrag du vill göra och skickar det med post till Region Uppsala. Vi rekommenderar att du inte skickar begäran via mejl. Du kan i stället lämna den ifyllda blanketten till Region Uppsalas reception på Storgatan 27 i Uppsala. I receptionen finns också utskrivna blanketter att fylla i. 

Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen – GDPR (pdf).

Ändra uppgifter 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 

Radera uppgifter 

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också "rätten att bli bortglömd". I dessa fall ska Region Uppsala utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna. 

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Region Uppsala kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Föra över uppgifter 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Uppsala i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format. 

Klagomål 

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter du finner längst ner på sidan. 

Om du anser att Region Uppsala har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Lämna ett klagomål enligt GDPR hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud. 

Adress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, 751 85 Uppsala 

Telefon: 018-611 00 00 

E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se