Översyn av busstrafiken i Bålsta

Region Uppsala och Håbo kommun utreder hur ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort kan se ut där gång-och cykelåtgärder inkluderas och tillsammans bildar en helhet som främjar hållbart resande. Målet är att andelen kollektivtrafikresor ska öka, att andelen hållbara resor ska öka och att andelen som kombinerar kollektivtrafik med cykel ökar.

Arbetets gång 

Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun tecknades 2021. Under 2021 har vissa förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Planeringsprinciper för busstrafiken har tagits fram och beslutats av både Region Uppsala och Håbo kommun.  

Arbete under 2022 

I början av 2022 genomfördes en medborgardialog som syftade till att samla in synpunkter och behov. Underlaget från denna medborgardialog är det som ligger till grunden för förslaget på nytt linjenät och ändringar i infrastrukturen.

Under senare delen av 2022 gick förslaget ut på remiss och en till medborgardialog genomfördes. 

Arbete under 2023 

Under början av 2023 kommer vi att gå igenom alla mottagna synpunkter. Under våren går förslaget vidare för politiskt beslut och sedan tecknas en överenskommelse mellan Håbo kommun och Region Uppsala.  

Under hösten 2023 kommer delar av den infrastruktur som krävs för det nya linjenätet att byggas. Ambitionen är att det nya linjenätet kan börja trafikera i december 2023, men mycket behöver vara på plats innan dess. 

Åsikter och synpunkter 

Under början av 2022 har en tidig dialog genomförts. I september 2022 fattade Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslut om att skicka ut förslaget på remiss.

Du kan läsa mer om förslaget på ul.se/balsta eller läsa mer i dokumentet ”Förslag på nytt linjenät i Bålsta tätort” under rubriken Handlingar på den här sidan.