Bättre buss i Bålsta

Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas.

Arbetets gång 

Region Uppsala och Håbo kommun har utrett hur ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort kan se ut där gång-och cykelåtgärder inkluderas och tillsammans bildar en helhet som främjar hållbart resande. Målet är att andelen kollektivtrafikresor ska öka, att andelen hållbara resor ska öka och att andelen som kombinerar kollektivtrafik med cykel ökar. 
Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun tecknades 2021. Under 2021 har vissa förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Planeringsprinciper för busstrafiken har tagits fram och beslutats av både Region Uppsala och Håbo kommun.

Arbete under 2022 

I början av 2022 genomfördes en medborgardialog som syftade till att samla in synpunkter och behov. Underlaget från denna medborgardialog ligger till grund för förslaget på nytt linjenät och ändringar i infrastrukturen. 
Under senare delen av 2022 gick förslaget ut på remiss och en till medborgardialog genomfördes.  

Arbete under 2023 – 2027

Under början av 2023 gick vi igenom alla mottagna synpunkter och reviderade förslaget. Under våren tecknades en överenskommelse mellan Håbo kommun och Region Uppsala.  

Under hösten 2023 byggdes delar av den infrastruktur som krävs för det nya linjenätet. Etapp 1 i det nya linjenätet lanseras i december 2023 och resterande delar planerar vi att lansera under 2025.

Tidsplan

2021:

 • Samverkansavtal fastställs
 • Planeringsprinciper och målbild fastställs

2022:

 • Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in
 • Samråd kring förslag till nytt linjenät

2023:

 • Linjenätet antas av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
 • Region Uppsala och Håbo kommun fastställer överenskommelse
 • Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in
 • Planering och utbyggnad av infrastruktur
 • Trafikstart av etapp 1 december 2023

2024 – 2027

 • Lansering av etapp 2 i augusti 2025
 • Utbyggnad av infrastruktur 2024-2027

Du kan läsa mer om projektet på ul.se/balsta eller läsa mer i dokumentet ”Förslag på nytt linjenät i Bålsta tätort” under rubriken Handlingar på den här sidan.

Alla handlingar och protokoll finns i vårt öppna diarie.

OpenGov.com

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samverkanswebben.

Samverkanswebben