Stadsbuss i Enköping

Busstrafiken i Enköpings stad har sedan juni 2022 ett nytt upplägg. Då infördes ett nytt linjenät, där de tidigare tätortslinjerna ersattes med tre nya stadsbusslinjer. I samband med att det nya stadsbusslinjenätet infördes fick också Enköping gröna bussar.

Resecentrum i Enköping.

 Andelen resenärer innan linjenätet lades om har varit lågt jämfört med motsvarande städer i landet. Genom att omarbeta linjenätet med flera förbättringar och en tydligare profil är förväntningen att det ska bli mer attraktivt att använda kollektivtrafiken.

Målsättningen med projektet är att på ett år fördubbla antalet resande mot 2016, ett mål som uppnåddes i mars 2023. Efter omläggningen visar statistiken att antalet resande ökat månad för månad sedan de nya linjesträckningarna infördes i juni 2022. I juli samma år var antalet resande 26 900, i september 41 700 och har sedan dess stadigt ökat månad för månad och var i januari 55 900. Under tre månader i slutet av 2022 och början av 2023 var det sammantagna antalet resande över 140 000, vilket är fler än under hela 2016.

Arbetets gång

Under ett möte i mars 2016 mellan Enköpings kommun och dåvarande Landstinget i Uppsala län beslutades göra en översyn av kollektivtrafiken med fokus på Enköpings stad. Det skulle tydliggöras hur busstrafiken i Enköping bör utvecklas mot de mål som finns i regionala och kommunala planer.

Region Uppsala tillsatte, tillsammans med Enköpings kommun, 2018 en projektgrupp för att se över busslinjernas sträckning i Enköping. Målet var att skapa busslinjer som var tillgängliga och enkla att resa med för många invånare, tillgänglighetsanpassa busshållplatserna och arbeta med mobilitetsåtgärder.

Tidsplan 2023–2025

  • Arbetet med infrastrukturen fortsätter.
  • Arbetet med uppföljningen av stadsmiljöavtal.
  • Mobilitetsåtgärder.

Åsikter och synpunkter

Under 2018 arbetades principer för planeringen fram. Utifrån dem har ett nytt linjenät och de förändringar i infrastrukturen det innebär arbetats fram och beslutats. Samverkan har genomförts med relevanta intresseorganisationer, som organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Två medborgardialoger och tre samråd har genomförts. Hösten 2019 kunde alla som ville lämna synpunkter genom webbplatsen UL.se. I samband med linjenätets lansering i juni 2022 fanns också möjligheter att lämna synpunkter.

Långsiktiga målsättningar

2023 ska antalet resor inom Enköpings stad med kollektivtrafiken minst dubbleras jämfört med 2016, samtidigt som andelen gående och cyklister inte ska minska.

2026 ska resandet inom Enköpings stad med kollektivtrafiken minst fyrdubblas jämfört med 2026

2030 ska hälften av transporterna i staden ske med gång, cykel och kollektivtrafik.

2030 ska resandet inom Enköpings stad med kollektivtrafiken mer än sexdubblas jämfört med 2026

2040 ska två tredjedelar av transporterna i staden ske med gång, cykel och kollektivtrafik.

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samverkanswebben.

Samverkanswebben

Kontakt

Stefan Adolfsson

Chef för avdelningen samhällsutveckling